XXI-asr axborot texnalogiyalar asri. Ushbu jumla ostida butun dunyoni “avtomat”lashtirish jadal suratlarda ketmoqda. Bunda axborot texnologiyalari va uning apparat qurilmalari asos qilib xizmat qilmoqda. Axborotning tarqalishida texnik imkoniyat juda katta rol o’ynaydi. Shu o’rinda biz bir kichik apparat-qism USB nomi bilan deyarli har bir o’zbek xonadonida mavjud qurilma ustiga usb yozuv nima

14-04-2018 Kategoriya:  Informatika va AKT / Informatika Ko'rildi: 790 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси xуқуқий демократик жамият қуриш йўлидан борар экан, ўз фуқароларининг, айниқса, янги жамият барпо этишга бел боғ-лаган,ўсиб келаётган авлод ва бўлажак мутахассисларнинг маънавий шаклланишига алоxида эътибор қаратмоқда. Баркамол шахс тарбиясини ташкил этиш барча даврларда ҳам ижтимоий жамиятнинг муҳим талаби ва асосий мақсади бўлиб келган. Ўзбекистон Республикасининг

09-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika / Informatika Ko'rildi: 418 marta 0 Batafsil ko'rish

Бугунги кунда Республикамизда ахборотлаштириш жараёни кенг тус олиб бормоқда. Миллий ахборот ресурслари ҳар бир давлатнинг иқтисодий ва ҳарбий салоxиятини ташкил қилувчи омилларидан бири бўлиб хизмат қилади. Ушбу ресурслардан самарали фойдаланиш мамлакат xавфсизлигини ва ахборотлашган жамиятни муваффақиятли шакллантиришни таъминлайди. Бундай жамиятда ахборот алмашинуви тезлиги юксалади, ахборотни

09-04-2018 Kategoriya:  Informatika va AKT / Informatika Ko'rildi: 489 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда ўқитувчи, талаба, ўқувчилар учун яратилган web-манбалар орасида энг йириги - бу ZiyoNET таълим тармоғидир. ZiyoNET жамоат ахборот таълим тармоғи 2005 йилнинг 28 сентябрида Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг «Ўзбекистон Республикасининг жамоат таълим ахборот тармоғининг ташкил этиш тўғрисидаги» қарорига мувофиқ ташкил топган. Унинг асосий мақсади таълим тизимида

09-04-2018 Kategoriya:  Informatika va AKT / Informatika Ko'rildi: 413 marta 0 Batafsil ko'rish

Bugungi kunimizni modernizatsiya jarayoni va ommaviy axbоrot vositalarisiz tassavvur qilish qiyin. Ayniqsa, internet orqali qabul qilinadigan axbоrot bir muncha havf solayotgani hammamizga sir emas. Interenet kun sayin har bir tashkilot, ijtimoiy muassasa, o’quv yurtlari, xonadonimizga kirib kelmoqda. Respublikamizda internetdan foydalnuvchilar soni haddan tashqari yoshlar hisobida ortib

09-04-2018 Kategoriya:  Informatika / Huquqshunoslik Ko'rildi: 1 539 marta 0 Batafsil ko'rish