Мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотларни босқичма-босқич амалга оширилиши ва иқтисодиётнинг эркинлаштирилиши барча хўжалик юритувчи субъектларнинг бозор талаблари асосида фаолият кўрсатишини таъминлайдиган эркин иқтисодий маконни вужудга келтирмоқда. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш учун янги техника ва

29-05-2018 Kategoriya:  Buxgalteriya hisobi / Axborot texnologiyalari Ko'rildi: 470 marta 0 Batafsil ko'rish

Бозор иқтисодиёти шароитида ҳар бир хўжалик юритувчи субъектнинг самарали фаолият кўрсатиши ва рақобатбардошлиги кўп жиҳатдан ҳисоб ахборотларининг халқаро тан олинган тамойилларига жавоб беришига боғлиқ. Бизнинг фикримизча,ушбу тамойиллар талабларини қондириш учун бухгалтерия ҳисобини халқаро ва миллий стандартлар асосида корхона хусусиятларини ҳсобга олган ҳолда ёндашиш мақсадга мувофиқ.

29-05-2018 Kategoriya:  Buxgalteriya hisobi / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 468 marta 0 Batafsil ko'rish

Одним из необходимых условий функционирования предприятий в рыночной экономике при все более усиливающейся конкуренции на рынке продукции, работ, услуг является внедрения инновации. Для государственных учреждений данное условие должно сочетаться с главной целью, ради которой они создаются, — с решением текущих и перспективных социально-экономических задач. Методика и результаты исследования

15-04-2018 Kategoriya:  Buxgalteriya hisobi / Iqtisodiyot nazariyasi Ko'rildi: 321 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатни модернизациялаш шароитида иқтисодиётнинг реал секторини кредитлашга катта эътибор қаратилмоқда. Дарxақиқат, Президентимиз И. А. Каримов таъкидлаганидек, “2013 йилда иқтисодиётнинг реал секторига ажратилган кредитларнинг ялпи жами 30 фоизга ошди”[1].Кредит моxиятига кўра битта иқтисодий субъектда аниқроғи, банкларда пул оқимларини юзага келтириб, бошқа иқтисодий субъект (қарз

15-04-2018 Kategoriya:  Buxgalteriya hisobi / Iqtisodiyot nazariyasi / Statistika Ko'rildi: 475 marta 0 Batafsil ko'rish

Иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида кредит муассасалари етарли салоxиятга эга ва реал секторнинг молиявий-иқтисодий инқирозни бартараф этиш, кичик бизнеснинг барқарор ўсиши ва ишлаб чиқаришни инновацион технологиялар асосида ривожлантириш учун ажратилган кредитлар xажми ўсиб бормоқда.

15-04-2018 Kategoriya:  Buxgalteriya hisobi / Iqtisodiyot nazariyasi Ko'rildi: 384 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимиз Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек: ―Бугунги куннинг энг муҳим вазифаси - ҳаѐтимизнинг барча соҳаларида, айниқса, бошқарувида, республика миқѐсида, вилоят, шаҳар, туман, қишлоқ ва маҳаллаларни бошқаришда, тармоқ бўғинларини идора этишда янгича фикрлайдиган, қийин дамларда маъсулиятни ўз зиммасига ола биладиган, ҳаѐт билан ҳамқадам юришга қодир, имони пок, билимдон, ишбилармон

29-03-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Buxgalteriya hisobi Ko'rildi: 489 marta 0 Batafsil ko'rish

Корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий мустақил ҳамда молиявий барқарор фаолият кўрсатишларида уларнинг ҳисоб-китоб юритилишини бозор иқтисодиѐти талабларига мослаш, молияий барқарорлик борасида ишларни йўлга қўйиш, бор моддий, молиявий ва меҳнат бойликларидан самарали фойдаланган ҳолда ишлаб чиқариш ѐки хизмат кўрсатишни ташкил этиш энг долзарб вазифалардан саналади. Президентимиз И.А.Каримов

29-03-2018 Kategoriya:  Buxgalteriya hisobi / Iqtisodiy tahlil Ko'rildi: 485 marta 0 Batafsil ko'rish

Деҳқончилик қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг асосий тармоқларидан бири ҳисобланади. У мамлакат аҳолисининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда, саноатни эса хом-ашё билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Деҳқончиликдаги маблағларнинг айланишига ишлаб чиқаришнинг мавсумийлик тавсифи, жумладан ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулотнинг чиқиш даври ўртасидаги узилиш жиддий таъсир кўрсатади.

12-02-2018 Kategoriya:  Buxgalteriya hisobi / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti / Dehqonchilik Ko'rildi: 340 marta 0 Batafsil ko'rish

Тезисда мева-сабзавотчиликда тайёр маҳсулотларни сақлаш харажатлари, сақлаш жараёнида вужудга келадиган табиий камайишлар, тайёр маҳсулотлар инвентаризацияси ва унинг натижасини бухгалтерия ҳисобида акс эттириш масалалари ёритиб берилган. Тайёр маҳсулотлар табиий камайишини бухгалтерияда ҳисобга олишни яхшилаш бўйича таклифлар тайёрланган.

Корхоналарда ташкил килинган бухгалтерия ҳисоби маълумотларининг сифати корхонада эришилаётган самарадорлик даражаси билан улчанади. Бундан куриниб турибдики ҳисоб маълумотларининг сифати билан сама-радорлик бир-биридан ажралмас курсаткичдир. Қайерда ҳисоб-китоб ишлари тўғри йулга куйилган бўлса уша ерда самарадорлик бор ёки бошкача килиб айтганда, бухгалетрия ҳисоби корхона иқтисодининг кон

10-02-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Buxgalteriya hisobi Ko'rildi: 925 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4 5 6 7