» » КУЗГИ БУҒДОЙ НАВЛАРИ ҲОСИЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

КУЗГИ БУҒДОЙ НАВЛАРИ ҲОСИЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

[xfgiven_glavniy] [xfvalue_glavniy] [/xfgiven_glavniy]
Nashr ma’lumotlari: //Агросаноат мажмуи тармоқларида инновацион фаолият самарадорлигини ошириш муаммолари//  университетлараро ёш олимлар илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент - 2012//.
To’plamni yuklash uchun havola: To'plam
КУЗГИ БУҒДОЙ НАВЛАРИ ҲОСИЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ


Р.Ю Қурбонова
Тошкент давлат аграр университети


Дунё мамлакатларида жахон мслияЕий иқтисодий инкирози давом этаёпан бир даврда, ғаллачилик оохаси бўйича етук мутахассисларнинг фикрича 2011 йилда табиий иқлим - шароитларнихисобга слган хслда дон махсулотларини етиштириш бўйича ялпи хосил кўрсаткичи камайиши хамда дсн ва дсн махсулотлари таннархининг 1,5 баробардан ортиқ кўрсапкичда қимматлашиши кугилмоқда Фантехникатараққийэтган асримизда бухолатни бартараф этиш чсраларимавжуд бўлиб, аграр сохагга илғор замонавий инноваиисн технслсгияларни қўллаш самара беради. 2009 йилда галлаксрларимиз 6 миллисн 610 минг тоннадан зиёд дсн хирмони бунёд этиб, мамлакатимиз мустақилилигининг 18 йиллик байрамини муносиб мехнаг тухфаси билан кутиб олдилар. Дехқон ахлининг кечани - кеча, кундузни - кундуз дзмай қилган фидскорона мехнати натижаси ўлароқ мамлакатимиз галла мустақиллиги янада мустахкамланди
2012 йилга келиб эса дон ҳосили салмоти янада юксалиб, 6JH миллион тоннадан ошгганлиги ғаллаксрларимизнинг залвсрли мехнати самараси десакхато қилмаган бўламиз. Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигвдаўтказилаётган ислохотлар ахолини озиқ - овқат махсулотлари, саноатни хом - ашё, чсрвачиликни ем - хашак билан таъминлашга қаратилган Бу борада ғаллачилик асосий тармоқлардан бири бўлиб, бунда буғдсй мухим ўринэгаллайди.
Тсшкент вилсятининг типик бўз тупрсқлари шарситида кузги буғдсйни экиш муддатларининг хссилдсрлик кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш мақсадида илмий амалий тадқиқст ишлари ТсшДАУ тажриба станциясида "Ўсимликшунсслик" кафедраси дсценти Ж.Б. Худайқулсв рақбарлигида слиб бсрилди.
Тажриба услубиёти. Тажриба хўжалиги типик бўз тупрсқда 1,0 - 1,5 % чиринди 0,05 атрсфида азст, 0,12 % га яқин фссфср ва сз миқдсрда калий мавжуд. Бу эса ўсимлик ўсув даврида фсйдаланиладиган сзуқа унсурларини етарли эмаслигидан далслат бериб турибди. Ер ссти сувлар 3 м дан чуқур қатламда жсйлашган.
Тажриба натижалари. Тажрибада кузги буғдсйнинг «Ҳссилдср» нави назсрат нав сифатида слинди хамда мақаллий "Марс-1" ва ИКАРДАдан слинган "Kuliuk"4 ва "Suzen" навлари уруғлари пушталар сралиғи 70 см қилиб экилди. Экиш меъёри 5 млн.дсна/га хиссбида 3 - 4 см чуқурликда, кузги мавсумда 10 сентябр ва 10 сктябрда, хар бир вариант 4 қатордан (0.7 х 4 = 2,8 м) экилди. Тажрибалар 4 та такрсрланишда слиб бсрилди, бунда хар бир такрсрланиш узунлиги 10 метрни ташкил этди.
Назсрат нави сифатида «Ҳссилдср» нави танлаб слинди. Тажриба жараёнида қмлланилган агрстехник чсра - тадбирлар "Тошкент вилояти хўжаликларида кузги бошоқли галла экинларидан юқори ҳосил етишитириш бўйича тавсиялар" (2008) ва махсус йўриқдамалар асссида ўтказилди. Кузги буғдсй асссий пся баландлигини ўлчаш ишлари най ўраш фазасидан бтаилаб хар 15 кунда линейка ёрдамида амалга оиириб бсрилди. Шуни алсхида таъкидлаб ўтиш лсзимки, 10 октябрда экилган буғдсй навлари асссий пся баландлиги слинган кузагуЕ натижаларигга кўра барча буғдсй навларида ("Kuliuk" навидан ташқари) сентябрда экилгган вариантларга нисбатан пастрсқ кўрсаткичда бўлганлиги кузагилди.
Кузги мавсумда экилгган юмшсқ буғдсй навлари дсн хсссили кўрсаткичлари қуйида келтирилгган 1- диаграммада кўрсатиб ўтилган                                                                                                                            1- диаграмма

1 - жадвал
10 - Сентябр ва 10 - октябрда экилган юмшоқ буғдой навлари хрсичдэрпик кўрсажичлари, ТошДАУ 2010 йил
маьлумспи
Навлар номи ва экиш муддатлари
Бошок
Асосий пся
Бошокдаги
1 та бошок


узунлиги,
баландлиги, см
дснлар сони,
оғирлиги,


см

дсна
гр
1
"Kutluk" 10 сентябр
13.5
138,4
52
1.48
2
10 октябр
12.4
142,8
45
0.96
3
"Suzm" 10 сентябр
15,4
145,3
58
1,34
4
10 октябр
11,7
119,5
40
0,64
5
'Ҳосилдср" 10 сентябр
11,8
115,7
42
0.90
6
10 октябр
12.6
110,2
48
0.96
7
"Марс-1" 10 сентябр
11,7
101,2
55
1,15
8
10 октябр
109
97,5
49
1,46
Бошоқ узунлиги тахлил натижаларига кўра - назсрат навида бсшсқ узунлиги экиш муддатларига кўра: 11,8 - 12,6 см, "Kutiuk" - навцда 13,5 - 12,4 см, 'SuzEn" - навида 15.4 - 11,7 см, "Марс - 1" - навида 11,7 - 10,9 см гатенг бўлганлиги кайд этилди. Бсшсқ узунлигига сктябрдаэкиш муддатининг таъсири 'SuzEn" навцда якқсл сезилиб, бсшскузунлиги камайганлиги аниқланди.
Хулсса қилиб айтганда, юмшоқ буғдой навлари муҳим хўжалик белгиларига навларнинг биологик ҳусусиятларидан келиб чиққан ҳолда экиш муддатлари сезиларли даражада таъсир этиши кузатилди. Бошоқ узунлиги таҳлил натижаларига кўра - назорат навцда бошоқ узунлиги экиш муддатларига кўра: 11,8 - 12,6 см, "Kutiuk" - навцда 13,5 - 12,4 см, 'Suzen" - навцда 15.4 - 11,7 см, "Марс - 1" - навцда 11,7 - 10,9 см га тенг бўлганлиги кайд этилди Бошоқ узунлигига октябрдаэкиш муддатинингтаъсири 'Suzen" навцдаяқксл сезилиб, бошоқ узунлиги камайганлиги аниқланди.
Аннотация. Юмшоқ буғдой навлари муҳим хўжалик белгиларига навларнинг биологик ҳусусиятларидан келиб чиққан ҳолда экиш муддатлари сезиларли даражада таъсир этиши кузатилди. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида юқори сифатли дон ҳосили берадиган янги буғдой навларини танлаш ва илгор замонавий технологиялардан самарали фойдаланиб фермер хўжаликларида жорий этиш ишларини давом этказишни - мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.
Адабиётлар
  1. Каримов И.А. «Мамлакатимизни модернизация килиш ва кучли фукоролик жамиятни барпо этиш устувор максадимиздир». Тошкент - 2010 йил, 5-6 бетлар.
  2. Атабаева Ҳ.Н., Умаров З.У., Бўриев Ҳ.Ч. ва бошкалар "Ўсимликшунослик", "Меҳнат", Тошкент- 2000, 36-37 б.
  3. Holbrook J. Assessment of results from wheat trials testing varietie and application of nitrogenous fertilizer.//J. agrar. Sc, 1983. p. 447-252.

скачать dle 11.3

4-05-2018, 15:41 682 0

Izohlar


Kommentariya qo'shish

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив