Аннотация.Мақолада ялпиздошлар оиласига кирувчи, мармарак туркумига мансуб кенг тарқалган доривор турларининг тавсифи ва халқ табобатида қўлланилиши, замонавий тиббиётда бу ўсимлик турларидан тайёрланган препаратлардан фойдаланиш мумкинлиги ёритилган.

04-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 686 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Кунжут ўсимлигидан юқори ҳосил олиш учун энг мақбул эгат узунлиги 100 м, сув оқими 0,6 л/сек, 3 марта сугорилганда сугориш меъёри 1100-1247 м3/га миқдорида суғорилганда ўртача ҳосилдорлик 13,5 ц/га ва мой миқдори 58,4 % ни ташкил этди.

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 280 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Юмшоқ буғдой навлари муҳим хўжалик белгиларига навларнинг биологик ҳусусиятларидан келиб чиққан ҳолда экиш муддатлари сезиларли даражада таъсир этиши кузатилди. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида юқори сифатли дон ҳосили берадиган янги буғдой навларини танлаш ва илгор замонавий технологиялардан самарали фойдаланиб фермер хўжаликларида жорий этиш ишларини давом этказишни

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 530 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Қанд жўхорининг истиқболли "Қорабош" навидан юқори кўк масса ҳосили олиш мумкин бўлган мақбул экиш меъёри ишлаб чиқилган.

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 290 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. В тезисах приведени сведения по влиянию сроков сева и норм висева на содердание белка и жира в семенах сортов сои. При поздних сроках сева и при загуцении посевов содержание белка уменьшается.

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 241 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. На основании обширного эксперименталъного материала установлено, что сроки сева и норми висева семян, как фактори, значителъной степени определяюцие условия произрастания растений, глубоко сказиваются на посевнигх качествах и урожайних свойствах семян озимой пшеници.

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 204 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Кузги буғдой навларини энг макбул экиш муддатларини аниқлаш мўл ҳосил гаровидир. Буғдой навларини эрта ёки кеч экилиши ҳосилдорликка сезиларли даражада салбий таъсир этади. Шунинг учун тажрибада махаллий Чиллаки ва четдан келтирилган Кўпава навларини экиш муддати ва меъёрларини униб чиқишига ва тупланишига таъсири ўрганилди.

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 389 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада табиий шароитда ўсадиган ўсимликларда учрайдиган эндофит замбуругларнинг ўсимлик аъзоларида тарқалиши ва бу замбуругларнинг ўсимликларни шароитга мосланишидаги роли тўғрисида батафсил маълумотлар берилган.

26-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 313 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада кузги бугдойнинг вегетация даври давомида озуқага бўлган талаби аниқланган. Ўсимлик органларидаги (барг, поя, илдиз) озуқа элементлар миқдорига минерал ўгит меъёрлари ва муддатларининг таъсири ўрганилганлиги маълумотлар асосида ёритилган

26-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 236 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада Lamiaceaea оиласига мансуб кўп йиллик ўт ўсимлик Lophantus annisatus Benth. Тошкент шаҳрида интродукцияси, тупроқ таркиби ва онтогенезини ювенил даври ўрганилди ва ўсимликнинг уруглари экилгандан сўнг 9 кун ичида униб чиқиши, 10-11 кундан сўнг ялпи майсаларнинг ҳосил бўлиши, уругпалла барглари 68 кундан кейин тўкилиши аниқланди.

26-04-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Ekologiya Ko'rildi: 288 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10