» » » Страница 2

Одной из наиболее трудных задач и узких мест селекции хлопчатника является создание сортов, сочетающих высокое качество и выход волокна с продуктивностью и скороспелостью. Поэтому целью данной работы является изыскание путей оптимизации отбора на выход и качество волокна на основании изучения генетической детерминации признаков, определяющих качество и количество хлопкового волокна у

22-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 227 marta 0 Batafsil ko'rish

By researches it is established, that on eroded typical grey soils at alternate cotton irrigation through a row-spacing the quantity of waste water decreases at the expense of creation of more favorable conditions for irrigation, and also at the expense of carrying out row-spacing cultivations the first 17-18 sm on depth, the others – according to the accepted recommendations. The nutritious mode

22-05-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Suv xo'jaligi Ko'rildi: 265 marta 0 Batafsil ko'rish

Республика шароитида, ҳозирга келиб, 50 фоиздан кўпрок суғориладиган ерлар турли даражада шўрланган. Ерларнинг шўрини бирданига йўқотиш анча қийинлиги маълум, кўп йилларни талаб этади. Шўр ерларда экинларга бериладиган минерал ўғитларнинг таъсири анча кам. Шу сабабли, турли даражада шўрланган ерларда юқори ва сифатли ҳосил етиштириш учун минерал ўғитлар (NРК) микдорини белгилаш долзарб бўлиб

15-05-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 341 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки азотли ўғитлар билан органик ўғитларни азотнинг бир –бирига нисбати ғўзадан юқори ҳосил олишда ва тупроқ унумдорлигини оширишда энг муҳим омиллардан ҳисобланади. Кўпчилик ривожланган давлатларда, масалан: Хитой, Япония ва Америкада азотли, фосфорли ва калийли озуқа моддаларининг йиллик миқдорини 60 – 70 фоизи органик ҳолда, қолган қисми минерал ўғитлар шаклида берилади. Бу эса бир

15-05-2018 Kategoriya:  Agronomiya / O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 272 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки азотли ўғитлар билан органик ўғитларни азотнинг бир –бирига нисбати ғўзадан юқори ҳосил олишда ва тупроқ унумдорлигини оширишда энг муҳим омиллардан ҳисобланади. Кўпчилик ривожланган давлатларда, масалан: Хитой, Япония ва Америкада азотли, фосфорли ва калийли озуқа моддаларининг йиллик миқдорини 60 – 70 фоизи органик ҳолда, қолган қисми минерал ўғитлар шаклида берилади. Бу эса бир

15-05-2018 Kategoriya:  Agronomiya / O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 228 marta 0 Batafsil ko'rish

Ерни ишлаш агрономия нуқтаи назарида бир қатор кўрсаткичлар билан характерланади. Ҳайдалган даланинг физик хоссалари увоқланиши, зичлиги, ғоваклиги, сув, ҳаво, иссиқлик ва микробиологик кўрсаткичлари маълум жиҳатдан яхшиланди. Ер ишланганда тупроқнинг сув, ҳаво, иссиқлик ва озиқ режимларининг яхши бўлиши учун қулай шароит яратилади (2,3). Ҳайдалма қатлам тузилиши ва унинг донадорлиги ўзгарди,

15-05-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 323 marta 0 Batafsil ko'rish

Кейинги йилларда мамлакатимиз ғалачилигида навларнинг тўғри танланиши, мукаммаллашган уруғчилик тизимининг жорий этилиши, агротехник тадбирларнинг ўз вақтида, бенуқсон бажарилиши 2009 йилда республика бўйича ўртача ҳосилдорлик суғориладиган ерларда гектарига 50,0 центнерга етишига асосий омил бўлиб хизмат қилди [9].

15-05-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 320 marta 0 Batafsil ko'rish

Кейинги йилларда қишлоқ хўжалиги экинларини зараркунанда ҳашаротлардан ва касалликлардан сақдаш учун кимёвий дорилар кенг кўламда ишлатилиб келинмокда. Бизга маълумки, табиатдаги ҳамма жониворлар бир-бирлари билан узаро қатъий муносабатда бўладилар. Кимёвий дориларни ўйламай қўллаш натижасида, табиатда фойдали ва зарарли ҳашаротлар ўртасида мувозанат бузилади ва баъзи бир ҳащаротларни кимёвий

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 249 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси тараққиётининг бозор муносабатларига ўтиш ва жахон инқирози даврида барча етиштирилаётган қишлоқ хўжалик махсулотларини жахон бозор талабларига жавоб берадиган даражада сифат кўрсаткичларига эга бўлишини тақазо этади.  Эндиликда қишлоқ хўжалигининг барча сохаларида ислохотлар ўтказилиб, маҳсулот етиштиришга катта аҳамият берилмоқда. Аҳоли жон бошига етарли миқдорда қишлоқ

15-05-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 302 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки ғўза экиладиган бўз тупроқ ерларда кўп миқдорда азотли ўғитлар қўлланилади. Кўп йиллик илмий текшириш ишлари натижаси кўрсатишича бу шароитда азотли ўғитлар йиллик миқдори гектарига 200 кг қилиб белгиланган тақдирда уни 25 – 30 фоизини экишдан 10 – 15 кун олдин, қолган қисмини эса ғўза 2 – 3 чин барг ҳосил қилганда, шоналаш ва гуллаш бошланиш даврларида берилганда яхши натижалар бериши

15-05-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 235 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9