» » » Страница 7

Ғўза қимматбахо техник ўсимлик хисобланади, у асосан толаси учун экиб ўстирилади. Мамлакатимизда толадан ташқари чигит мойига бўлган талаб алохида ахамиятга эга. Чигит таркибида 22%-29% атрофида ўсимлик мойи бўлиб мамлакатимизда озиқ-овқат саноатида фойдаланилади. Чигит мойи таркибида госсипол захарли модда бўлиб инсон соғлигига салбий таъсир кўрсатиши хаммага маълум. Хозиргача госсиполнинг бир

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 292 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон – жахонда энг йирик пахта етиштирувчи мамлакатлардан бири ҳисобланади. Мамлакатимизда пахта ҳосилини янада кўпайтириш, асосан ҳозирги экилиб келинаётган навлар ўрнига янги истиқболли ва шу минтақага мослашган эртапишар навларни жойлаштириш ва етиштириш негизида ҳосилдорлигини ошириш, ҳамда сифатини яхшилаш мумкин.

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 306 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўза навлари тезпишар, серҳосил, тола чиқими юқори, унинг технологик сифати яхши, чигити сермой, оқсил моддаларга бой, ташқи муҳитларга (тупроқнинг шўрланиши, паст ҳарорат, гармсел, қурғоқчилик ва бошқалар) касаллик ва зараркунандаларга чидамли, агротехника муҳитида самарали фойдаланиладиган, қатор ораларини ишлашни механизациялашга, машина теримига мослашган, ҳамда бошқа қимматли хўжалик

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 325 marta 0 Batafsil ko'rish

Пахтачиликни минерал ўғитларсиз тасаввур қилиб бўлмайди, чунки бу соҳада ҳосилнинг 50-70 фоизи бевосита ўғитлар ҳисобига олинади. Одатда, пахтадан 30 ц/га ҳосил олиш учун гектарига 250 кг азот, 175 кг фосфор ва 125 кг калий солиш тавсия этилади. Режалаштирилган ҳосил асосида ғўзага минерал ўғитлар меъёрини белгилашда қуйидагича йўл тутилади:  1) ўғит ҳисобига олинадиган қўшимча ҳосил, 1 ц пахта

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 255 marta 0 Batafsil ko'rish

Решениями Президента и правительства Республики Узбекистан перед сельским хозяйством поставлена огромная задача — удовлетворение потребностей населения в питании, а промышленности — в сырье.

29-03-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 297 marta 0 Batafsil ko'rish

Сувдан оқилона фойдаланиш учун суғориш ишларини бошлашдан олдин худуднинг тупроқ-иқлим шароити, сув билан таъминланганлик даражаси, тупроқнинг хусусиятлари, сизоб сувларининг чуқурлиги ва албатта ғўза навларининг биологик хусусиятини ҳисобга олиб, суғориш муддатлари, меъёрлари ва усулларини белгилаш муҳим аҳамиятга эга. Ғўзанинг ривожланишига қараб, суғориш меъёрини ва тартибини тўғри белгилаш

27-10-2017 Kategoriya:  Paxtachilik / Seleksiya Ko'rildi: 384 marta 0 Batafsil ko'rish

Дунё миқёсидa ғўзa ўсимлиги aсoсaн тoлaси учун экиб келинaди. Пaхтaниқaйтa ишлaш жaрaёнидa ундaн тoлa, чигит вa линт ишлaб чиқилaди. Бу мaҳсулoтлaр кундaлик ҳaётимиздa, сaнoaтдa, медицинaдa вa техник мaқсaдлaрдa кенг фoйдaлaнилaди.  Пaхтa энг aрзoн вa кенг тaрқaлгaн мaҳсулoт ҳисoблaнaди. Ҳaр йили бутун дунёдa тaйёрлaнaдигaн бaрчa тўқимaчилик тoлaлaрининг қaрийб ярмини пaхтa тoлaси тaшкил қилaди.

27-10-2017 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 908 marta 0 Batafsil ko'rish

Сув ресурслари тақчиллиги йилдан-йилга ортиб бораётган ҳозирги кунда республика қишлоқ хўжалигида мавжуд сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади [3]. Ушбу муаммони ҳисобга олган ҳолда юртимизда сув ва ундан фойдаланиш, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, суғоришнинг тежамли усул ва технологияла-рини кенг жорий этишга оид қабул қилинаётган қатор

27-10-2017 Kategoriya:  Melioratsiya / Paxtachilik Ko'rildi: 385 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки,пахта далаларида ажриқ, ғумай, қўйпечак, саломалайкум каби кўп йиллик ва олабута, курмак, итузум, семизўт ва гултожихўроз каби бир йиллик бегона ўтлар кўп учрайди. Уларни самарали йўқотиш учун таъсир доираси ҳар хил бўлган гербицидларни кетма-кет қўллаш, биргаликда қўллаш ёки навбатлаб қўллаш керак бўлади. Чунки, бир йиллик бегона ўтларни яхши ўлдирадиган препаратлар кўп йилликларга

27-10-2017 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 462 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамизнинг суғориладиган ерларида биологик хусусиятлари билан бир-биридан фарқ қиладиган ҳар хил турдаги бегона ўтлар ўсади. Уларга қарши курашнинг самарадорлигини юқори бўлишини таъминлаш учун бегона ўтларнинг тарқалиши, ўсиш шароитлари, биологик хусусиятлари ҳамда далаларни ифлосланиш тури ва даражасини ҳисобга олиш лозим бўлади(Баҳромов, 2003). Пахта далаларида бегона ўтларнинг 20 га

27-10-2017 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 345 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9