» » СУВ ЭРОЗИЯСИ ТАЪСИРИДА СУҒОРИЛАДИГАН ТИПИК БЎЗ ТУПРОҚЛАР МЕХАНИК ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ

СУВ ЭРОЗИЯСИ ТАЪСИРИДА СУҒОРИЛАДИГАН ТИПИК БЎЗ ТУПРОҚЛАР МЕХАНИК ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ

[xfgiven_glavniy] [xfvalue_glavniy] [/xfgiven_glavniy]
Nashr ma’lumotlari: //Агросаноат мажмуи тармоқларида инновацион фаолият самарадорлигини ошириш муаммолари//  университетлараро ёш олимлар илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент - 2012//.
To’plamni yuklash uchun havola: To'plam
СУВ ЭРОЗИЯСИ ТАЪСИРИДА СУҒОРИЛАДИГАН ТИПИК БЎЗ ТУПРОҚЛАР МЕХАНИК
ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ


Н.Райимбаева, Х.Махсудов
Тошкент давлат аграр университети


Тупроқнинг механик таркиби ва структура ҳолати билан бевосита боғлиқ бўлган физикавий хоссалари ҳамда унда кечадиган физикавий жараёнлар тупроқнинг сув, хаво ва иссиқлик режимлари, шунингдек ўсимликларнинг ўсиб ривожланишида жуда катта аҳамиятга эга.
Тупроқнинг пайдо бўлиш жараёнларида, унумдорлигида ва ўсимликлар хаётида тупроқнинг сув— физик хоссаларининг роли ниҳоятда каттадир. Ўзбекистонда тупроқнинг механик таркиби ва физик хоссаларига доир тадқиқотлар Рьжов, Устинович, Розанов, Горбунов, Фелицианит, Зимина, Умаров, Расулов, Икрамов, Турсунов, Туропов, Курвантоев, Абдуллаев ва бошқа олимлар номи билан боғлиқ. Кўплаб тупроқшунос ва эрозияшунос олимларнинг тадқиқотлари шуни таъкидлайдики, эрозия

1- жадвал.
Суғориладиган типик бўз тупроқларнинг эрозияланиш даражасига боғлиқ ҳолда механик таркибини ўзгариши. (Шаҳрисабз тумани, Ибрагимов ф/х)
Кесма раками,
Тупроқ номи,
Чуқурлиги,
Фракциялар, мм ва фракцияларни оғирлиги.%
тупроқнинг
эрозияланиш
см
эрозияланиш
даражаси
>0,25
0,25-0,1
0,1-0,05
0,05-0,01
0,01-0,005
0,005-
< 0,001
Физик
даражаси
0,001
лой
йигиндис
и,%
К-11
Сув айиргичдаги
0-28
0,83
1,07
4,81
49,20
13,58
14,53
15,98
45,09
текислик,
28-44
0,59
0,45
4,57
47,79
14,30
17,41
15,19
46,90
эрозияланмаган
44-62
0,60
0,40
5,76
48,82
14,70
15,82
13,90
47,72
тупроқ
62-86
0,40
0,21
6,64
48,99
14,60
15,55
13,61
43,85
86-105
0,56
0,27
5,69
52,32
14,02
13,34
13,80
41,16
К-12
Қияликнинг
0-26
1,28
0,54
5,19
49,71
14,47
14,43
14,88
43,78
биринчи юқори
26-42
0,80
0,60
4,10
49,50
13,00
16,50
15,50
45,00
қисми кучсиз
42-62
0,81
0,44
6,37
50,78
12,22
16,30
13,08
41,60
эрозияланган
62-75
0,40
0,21
4,79
51,90
15,99
12,63
14,51
42,75
тупроқ
75-110
0,50
0,35
3,15
54,21
19,32
11,36
11,86
41,89
К-13
Қияликнинг ўрта
0-25
0,31
0,32
8,81
53,34
14,16
12,08
10,98
37,22
қисми, ўртача
25-39
0,65
0,31
5,00
56,56
13,90
11,94
11,44
37,22
эрозияланмаган
39-68
0,46
0,32
4,04
53,78
12,96
14,62
13,28
41,48
тупроқ
68-105
0,25
0,31
3,12
53,52
12,36
14,98
10,63
42,80
105-145
0,42
0,23
4,75
56,88
13,60
12,10
11,80
37,72
К-14
Қияликнинг ўрта
0-28
0,70
0,80
1,03
55,26
11,24
12,10
9,80
33,14
иккинчи қисми,
28-50
0,44
0,35
8,19
56,08
11,16
11,22
12,65
35,04
кучли
50-78
0,65
0,31
5,00
56,76
11,90
11,94
13,44
37-28
эрозияланган
78-125
0,57
0,68
9,84
55,20
10,96
12,12
10,63
33,71
тупроқ.
125-150
0,82
0,58
6,75
56,88
11,12
12,10
11,80
35,02
К-15
Қияликнинг
0-27
0,41
0,71
1,72
47,76
12,42
18,28
18,88
49,58
пастки текис
27-45
0,51
0,23
2,02
46,16
11,52
18,04
21,88
51,44
қисми «ювилиб
45-78
0,71
0,20
1,85
47,74
11,98
15,94
22,12
50,04
тўпланган»
78-110
0,45
4,40
2,17
41,23
10,78
14,54
26,38
51,70
тупроқ.
110-150
2,83
2,86
4,57
38,66
10,46
16,86
23,76
51,08


жараёнлари тупроқнинг сув-физик хоссаларига ҳам кучли таъсир кўрсатиши аниқланган. (Гуссак, 1959, Черемисинов, 1968, Скородумов, 1973, Махсудов, 1981,1983, Мирзажонов, 1981, Нурматов, 1993, Елюбаев, 1994, Гафурова, 1995, Нигматов,1996, 2005 ва бошқалар) тупроқнинг механик таркиби кўпинча кимёвий, физикавий, биологик ва бошқа хоссаларини белгиловчидир. Тупроқнинг эрозияланиш даражаси кўпинча унинг таркибидаги майда гумусга бой ил ва коллоид заррачаларнинг миқдорига боғлиқ. Бу борада М.М.Тошқузиев (1972,1993,2006), Н.Раупованинг(1995,2011),маълумотига кўра гумус ва азот тупроқнинг энг майда - коллоид заррачаларида кўп бўлишлигини таъминлайди.
Тадқиқот услубиёти ва натижалари. Бизнинг тадқиқотларимиз шуни кўрсатадики, ирригация эрозияси жараёнлари таъсирида қияликнинг ҳар бир қисмидаги тупроқларнинг механик таркиби ўзгарган (1- жадвал). Қияликнинг юқори текис сувайирғич қисмидаги К-1 даги эрозияланмаган тупроқни юқори қатлами оғир қумоқли, пастки қатламлари ўрта қумоқлидир. Қияликдаги эрозияланган тупроқларда кесманинг юқори қисмидан ўрта қумоқли, ювилиш жараёни канча кучли бўлса, тупроқни механик таркиби шу кадар енгиллашади. Бунга мисол тарикасида қияликдаги 13-14 кесмаларни юқори қатламларида физик лой миқдори 33-37% ни ташкил этганини кўрсатади. Эрозияланмаган, ўртача ва кучли эрозияланган тупроқнинг пастки қатламларида механик таркибида айтарли фарқ йўқ, яъни бу қатламларда физик лой миқдори 35-42% атрофида. Лекин бунда тупроқнинг юқори қатламларида эрозия конуниятлари таъсирини содир этганда, яъни эрозияланмаган тупроқда физик лой 45%, аксарият эрозияланган тупроқларда 37-42%, яъни оғир қумоқли тупроқ ўрта қумоққа айланган, асосан эрозия жараёнида тупроқдаги энг майда гумусга бой бўлган 0,001 мм дан кичикзаррачаларни ювилиб кетиши, бунда эрозияланмаган тупроқда майда заррачаларнинг миқдори 15,98% ни ташкил қилса, эрозияланган тупроқларда 10-12%. Бу жараёнда ювилган лойқа майда заррачаларни ярми қияликнинг пастки текис қисмида чўкиб ўтириб қолади, натижада бу ерда эрозияланмаган тупроқка нисбатан, механик таркиби оғир бўлган «йиғилиб тўпланган» тупроқ пайдо бўлди. (физик лой миқдори айрим қатламларида 50% дан кўп бўлган.) лойқани ярми ташландиқ сувлар билан ташқарига чиқиб кетади. Бу қонуниятни В.Б.Гуссак (1959) МДХ мамлакатларни кўпгина тупроқ типларида тасдиқлаган бўлса, бу қонуният Узбекистон бўз тупроқларида ҳам тасдиқланади.
Хулоса. Шундай қилиб, ирригация эрозияси таъсирида эрозияланган тупроқ-ларда майда заррачали «ил» ва майда чанг фракцияси камайиб, йирик чанг ва кум билан бойиган. Эрозияланмаган тупроқка нисбатан «йиғилиб тўпланган» тупроқнинг (К-15) пастки қатламларида майда заррачали «ил» ва қум миқдори тўпланган.
Ушбу жараёнлар шуни таъкидлайдики, эрозияланган тупроқларни механик таркиби ўзгарган. Айникса тупроқни қумли фракцияларни кўпайиб, тупроқ енгиллашган. 1.-жадвалда келтирилган маълумотларга назар солсак, эрозияга чалинмаган (К-11) типик бўз тупроқни А ҳайдалма ва ҳайдалма ости каватидаги физик лой миқдори 44-46%, ўртача ва кучли эрозияланган қияликдаги тупроқларда 33-37% ни ташкил этади. Бу ўзгаришлар ўз навбатида эрозияланган тупроқларнинг кимёвий, агрокимёвий хоссаларига таъсир кўрсатади.
Аннотация. Ғарбий Зарафшон тог ва тоғ олди ҳудудининг табиий шароитлари - тупроқ - иқлим кўрсаткичлари ҳар хил бўлганлиги сабабли бу ерда асосан тупроқлар паст текисликлардан, чўл зонасига туташ тог ости ва тоғ олди минтақа тупроқлари оч тусли бўз тупроқ - типик ва тўқ тусли бўз тупроқлар ва тоғдаги тог жигарранг тупроқларга қараб кўтарилиши - жойлашиши буюк тупроқшунос олим В.В. Докучаев томонидан таклиф қилинган тупроқларни вертикал жойлашиш қонуниятига бўйсинган ҳолда жойлашгандир. Мақолада суғориладиган типик бўз тупроқларнинг механик таркибини ирригация эрозияси таъсирида ўзгариши тадқиқот натижалари маълумотлари асосида ёритилган.
Адабиётлар
  1. Турсунов Л. Тупроқ физикаси. Тошкент, Меҳнат, 1988й
  2. Ташқўзиев М.М. Тупроқда умумий гумус ва ҳаракатчан гумус моддалари миқдоридан унинг унумдорлиги кўрсаткичи сифатида фойдаланишга доир услубий кўрсатмалар. Тошкент, 2006й
  3. Ғарбий Зарафшон тоғ тизмаларида эрозия жараёнлари ҳамда эрозияга учраган ва ифлосланган тупроқларни гумус ҳолатини ўрганиш, уларнинг унумдорлигини тиклашга қаратилган агротехнологияларни яратиш лойиҳа мавзуси бўйича я к у н и й ҳисобот.-Тошкент,2011й

скачать dle 11.3

10-05-2018, 14:45 519 0

Izohlar


Kommentariya qo'shish

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив