» » АҲАМИЯТИ

Мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотларни босқичма-босқич амалга оширилиши ва иқтисодиётнинг эркинлаштирилиши барча хўжалик юритувчи субъектларнинг бозор талаблари асосида фаолият кўрсатишини таъминлайдиган эркин иқтисодий маконни вужудга келтирмоқда. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш учун янги техника ва

29-05-2018 Kategoriya:  Buxgalteriya hisobi / Axborot texnologiyalari Ko'rildi: 501 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, Сирдарё вилоятидаги суғориладиган ерларнинг асосий қисми шўрхок тупроқдан ташкил топган. Бундай шўрланган тупроқнинг мелиороатив ҳолатини яхшилаш ва унда экилган қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини оширишда органик ўғитларнинг асосини ташкил этувчи гўнгнинг аҳамияти каттадир. Лекин, ҳозирги кунда қишлоқ хўжалик корхоналари, деҳқон ва фермер хўжаликлари чорвачиликдан олинаётган гўнг

22-05-2018 Kategoriya:  Melioratsiya / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 408 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик экинларини етиштириш учун ўзлаштиришга яроқли ерлар майдони йил сайин камайиб бормоқда. Суғориладиган ерларни ярмидан кўпроғи турли дараажада шўрланган.Фермер хўжаликларига қарашли суғориладиган ерларнинг 16 фоизидан ортиғи қониқарсиз ҳолатдадир. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришни янада барқарор ривожлантириш, ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш, уларнинг унумдорлигини ошириш ва  шу

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Melioratsiya Ko'rildi: 363 marta 0 Batafsil ko'rish

Кейинги йилларда қишлоқ хўжалиги экинларини зараркунанда ҳашаротлардан ва касалликлардан сақдаш учун кимёвий дорилар кенг кўламда ишлатилиб келинмокда. Бизга маълумки, табиатдаги ҳамма жониворлар бир-бирлари билан узаро қатъий муносабатда бўладилар. Кимёвий дориларни ўйламай қўллаш натижасида, табиатда фойдали ва зарарли ҳашаротлар ўртасида мувозанат бузилади ва баъзи бир ҳащаротларни кимёвий

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 277 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўза ва дон экинлари, жумладан буғдой дунё деҳқончилигида экин майдони ва аҳамияти жиҳатидан биринчи ўринда туради. Ўзбекистонда ҳам кейинги йилларда дон мустақиллигига эришиш баробарида суғориладиган майдонлар ҳисобидан ғўза-ғалла экинлари  майдонлари кенгайтирилди.

15-05-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 298 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалик масалалрини ечишда математик моделларнинг турлари, уларни қўлланилиш усуллари ва моделга асосланган ахборот технологиялари ҳусусиятлари ёритилган.

15-05-2018 Kategoriya:  Informatika va AKT / Modellashtirish Ko'rildi: 559 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалигини интенсив ривожланиш йўллари, мавжуд моддий ресурслардан оқилона фойдаланган ҳолда аҳолини қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда олиб борилаётган инновацион гояларҳацида қисқача маълумот бериб ўтилган.

15-05-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 351 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ерларнинг мелиоратив ҳолати тўгрисидаги маълумотлар кўп поғонали тизимда жамланганлиги учун картографик тадкицот усулларидан фойдаланиб электрон рақамли карта ва планларни тузиш яхши самара беради.

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Melioratsiya Ko'rildi: 406 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Тадқиқотларда макроўғитлар, микроэлементлардан мис, рух ва молибденни органик ўғитлардан гўнг билан бирга қўлланилганда оқ шувоқ (А^етг^га leucodes Schrenk) ўсимлигини ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ва унинг хом ашёси таркибидаги биологик фаол моддаларнинг биосинтезига сезиларли даражада ижобий таъсир қилиши кузатилди.

10-05-2018 Kategoriya:  Mikrobiologiya / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 354 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ўсимликларни ҳимоя қилишда биологик кураш усулларининг аҳамияти ҳамда бу усулни қўллашда ўсимликларни зараркунанда ҳашаротларига қарши энтомопатоген бактерия Bacillus thuringiensisдан фойдаланиш истиқболлари келтирилган. Bacillus thuringiensis^M ҳашаротлар личинкаларига заҳарлилигини таъсир қилиш механизми ҳам баён этилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Mikrobiologiya / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 441 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4