Ўқув жараѐнига янги,илғор педагогик технология, дарс ўтишнинг ностандарт, ноанъанавий услублари, хусусан, интерфаол услуб кенг жорий этилмоқда. Биз шундан келиб чққан ҳолда янги педагогик технологияларни ўқув жараѐнига татбиқ этиш бўйича тўпланган тажрибаларни баѐн этишни лозим топдик. Дарс ўтишнинг илғор педагогик технологияларга асосланган босқичларини қуйидагича белгиладик: Дарснинг мақсад ва

29-03-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 1 051 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги пайтда таълим тизимини такомиллаштириш орқали ҳар томонлама етук, баркамол, мустақил фикрлашга қодир, иродали, фидоий ва ташаббускор кадрларни тайѐрлашга катта эътибор берилаяпти. Бу борада таълим турлари тўғрисидаги мутлақо янги қоидалар ҳаѐтга жорий этилди. Кадрлар тайѐрлаш ва узлуксиз таълим тизимини ислоҳ қилишнинг ҳуқуқий –меъѐрий асоси яратилди.   Ишлаб чиқариш технологияларининг

29-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 419 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистоннинг халқаро иқтисодий майдондаги нуфузи ва мавқеи сезиларли даражада ва мунтазам ошиб бормоқда. Бунда мамлакатимиз раҳбари И.А.Каримов томонидан ижтимоийиқтисодий ривожланиш стратегиясининг пухта ишлаб чиқилганлиги, иқтисодий ислоҳотлар мақсади ва вазифалари, амалга ошириш йўлларининг аниқ ва тўғри кўрсатиб берилганлиги бош мақсад йўлидаги ютуқ ва марраларнинг салмоқли бўлишига имкон

22-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 293 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимиз тараққиѐтининг ҳозирги босқичида иқтисодий ўсишга эришиш ва аҳоли турмуш сифатини оширишнинг асосий йўналиши инновация фаолиятини ривожлантириш, инновацион технологиялар, маҳсулотлар ва хизматлар кўламини кенгайтириш ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов инқироздан кейинги давр учун узоқ муддатга мўлжалланган дастур ишлаб чиқиш лозим ва у «...

13-03-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 578 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5