Мой олиш учун етиштирилаётган ер ёнғоқ ў^имлигидан мўл ҳосил олишнинг асосий омилларидан бири ўсимликнинг сувга бўлган талабига қараб уни сув билан етарли даражада таьминланишидир. Ер ёнғоқ ўсимлигининг сув билан етарли таьминланыаганда унда бўладиган физиологик жараёнлар бузилади, натижада ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши секинлашиб туганак тўплаши камаяди. Аксинча сув билан таьминлаш керагидан

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 1 303 marta 0 Batafsil ko'rish

Кириш. Охирги йилларда суғориш сувининг танқислиги, шўрланган экин майдонларини тобора кенгайиши қишлоқ хўжалик экинларининг, шу жумладан сабзавотларнинг қурғоқчилик, иссиқлик ва тупроқ шўрланишига чидамли навларини яратиш зарурлигини тақозо этмоқда. Шўрланган тупроқларда сабзавотларнинг сув тартиботи кўпгина омилларга-ўсув даврида ҳар хил миқдорда сув талаб қилиши, ўсимликнинг ривожланиши,

29-05-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 654 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, Зарафшон воҳаси хусусан, Самарқанд вилояти қадим-қадимдан боғ-роғларга бурканган сўлим масканлардан бири ҳисобланганки, бунга буюк бобомиз Амир Темур боғлари (М.Абдураимов, 1972) ёрқин мисол бўла олади. Бинобарин, мева ва мева маҳсулотлари инсон саломатлиги учун ўта муҳим инсон аҳамият касб этади. Мева таркибида қимматли қанд моддалари, органик кислоталар, оқсил, мой, маъдан моддалар,

29-05-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 685 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Узумнинг Ризамат навидан юқори ва бир меъёрда ҳосил олиш учун кузда ток туплари кесилганда гектарига 50 минг новда ва 32 минг тагача ҳосилли новда қолдириш керак. Фазанинг бошланишини жадаллаштириш учун эрта муддатда вегетатив сугориш ўтказиш зарур. Бунда агротехник тадбирларни ўтказилиши ҳосилдорликни 31 % га ошишини таъминлайди.

10-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 1 175 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Кузги бугдойни сугориш техникаси элементларини ўрганиш жараёнида тажрибада олинган дон ҳосилдорлиги таҳлил қилиб чиқилди. Тажриба бўйича энг юқори дон ҳосилдорлиги типик бўз тупроқлар шароитида эгат узунлигини 90 м ва ҳар бир эгатга 0,30 л/сек сув берилган вариантда олинди.Бунда ҳосилдорлик 51 ц/га ни, ва назорат вариантда бу курсатгич 40,4 ц/га ни ташкил қилди.

10-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 613 marta 0 Batafsil ko'rish

Сўнгги йилларда сув таъминотининг ёмонлашуви республика кишлок хўжалигида мавжуд сув ресурсларидан янада тежамли фойдаланишни такозо этмокда. Республикада мавжуд сув ресурсларидан тежаб-тергаб фойдаланиш шароитида ҳам якин келажакда халк хўжалигини сув билан таъминлаш масаласининг янада жиддийлашуви кутилмокда. Шу сабабдан кишлок хўжалигида маҳаллий сув ресурси - чорвачилик корхоналари чикинди

10-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 497 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Кунжут ўсимлигидан юқори ҳосил олиш учун энг мақбул эгат узунлиги 100 м, сув оқими 0,6 л/сек, 3 марта сугорилганда сугориш меъёри 1100-1247 м3/га миқдорида суғорилганда ўртача ҳосилдорлик 13,5 ц/га ва мой миқдори 58,4 % ни ташкил этди.

04-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 528 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Сув заҳираларини камайиб боришини ҳисобга олиб, гўза ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда қўшимча сув манбаларини-зовур сувларини димлаш ёки субирригация усулида сугориш оқар сувларни тежаш имкониятини яратади. Гектаридан 1050-1670 м3/га сув тежалиб, ҳосилдорлик 2,3 ц/га ошади.

04-05-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 847 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ўтлоқи соз тупроқлар шароитида гўзанинг «Андижон-35» навини юқори ҳосил олиш учун уни шўрланган сувлар билан суғоришда ЧДНСга нисбатан тупроқ намлиги 60-70-60 % сақланган ҳолда, гектарига N-200; Р-140; К-100 кг/га маъдан ўгитлар билан 0-2-1 тартибда, мавсумий сув меъёри 3125 м3/га суғорилганда юқори ва сифатли ҳосил олишга эришиш мумкинлиги аниқланди.

04-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 664 marta 0 Batafsil ko'rish

Ризамат - ўрта муддатда пишадиган истиқболли хўраки нав. Тошкент шароитида мазкур навдан юқори кондицион ҳосил олиш учун нав агротехникасини ишлаб чиқиш мақсадида Қибрай хўжалигида тадқиқотлар олиб борилди. Нам тўпловчи ва вегетацион суғориш билан биргаликдаги нам тўпловчи суғориш фонида тупларни ҳосил новдалари билан ҳар хил юклашга навнинг реакциясини ўрганиш мазкур тадқиқотнинг бир қисми

19-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 794 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2