Маълумки хозирги кунда турли хил табиий терпеноидлар ўзининг ноёб кимёвий ва структуравий хусусиятлари билан ҳамда биологик фаоллиги ва экология жиҳатдан зарарсизлиги туфайли кўп олимларнинг эътиборини жалб қилмоқда. Сўнгги йилларгача пахтачилик ва ғаллачилик селекциясида ионизирловчи нурланиш ва кимёвий мутагенлар қўлланиб келинаётган эди, лекин табиий терпеноидларнинг мутагенлик фаоллиги ва

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 11 084 marta 8 Batafsil ko'rish

Сўнгги йилларда сув таъминотининг ёмонлашуви республика кишлок хўжалигида мавжуд сув ресурсларидан янада тежамли фойдаланишни такозо этмокда. Республикада мавжуд сув ресурсларидан тежаб-тергаб фойдаланиш шароитида ҳам якин келажакда халк хўжалигини сув билан таъминлаш масаласининг янада жиддийлашуви кутилмокда. Шу сабабдан кишлок хўжалигида маҳаллий сув ресурси - чорвачилик корхоналари чикинди

10-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 526 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамизда иқтисодиётни ривожлантиришнинг xозирги шароитида кичик бизнес субъектлари фаолияти ривожи учун қулай тадбиркорлик муҳитини яратиш ва уни ривожлантиришни рағбатлантириш бўйича катта ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Қонунлари, мамлакатимиз Президенти Фармонлари ва Вазирлар Маҳкамасининг кичик бизнес субъектлари фаолиятини ривожлантиришга оид қарорлари ҳамда бошқа

14-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 698 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон республикамиз ўзининг хом-ашё захиралари билан дунёда бой давлатлар қаторида туради. Ўзбекистон олтин, уран, мис захираси, пахта ва ипак толалари, қоракўл ва бошқа хомашёлар бўйича дунёда етакчи ўринни эгаллайди. Олий таълим, фан ва амалиёт инновацион – корпоратив ҳамкорлигининг бош мақсади - ушбу тизимларнинг илмий, амалий, услубий ахборот - коммуникация ва моддий техник ресурслардан

14-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 660 marta 0 Batafsil ko'rish

Муаммо илмий билишнинг xали билиб олинмаган ва xали қилинмаган, лекин билиниши, қилиниши лозим бўлган шаклидир. Муаммони макон нуқтаи назардан илмий муаммо, минтақавий муаммо, умумбашарий муаммо ва бошқа қисмларга бўлинади. Шулардан, умумбашарий муаммо бутун инсоният тараққиётига таъсир қиладиган муаммолар сирасига киради. Манна шундай умумбашарий муаммолардан бири экология ва атроф муҳитнинг

09-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 1 241 marta 0 Batafsil ko'rish

Президентимиз раҳбарлигида Республикамизда ҳар йили халқаро тола кўргазмаси ўтказилмоқда. Бутун жахон енгил саноат ходимлари Ўзбекистон пахта толасига катта қизиқиш билдирмоқдалар. Шу боис селекционер олимларимиз зиммасига тола сифати бунданда юқори бўлган навларни яратиш вазифаси юклатилган. Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан ғўза уруғчилигини

05-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 622 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда хозирги пайитда бир нечта турдаги оққанот бўлиб улардан 2 тури қишлоқ хўжалик экинларига зарар келтирмоқда.   Trialeurodes vaporariorum West. Оиласи Alcyrodidae,туркуми Homoptera. Оққанот ёзда иссиқхоналардан миграция қилиб очиқ далада кўпайиши натижасида иссиқхоналарга яқин бўлган жойларда ғўза ва сабзавот бошқа бир қанчақишлоқ хўжалик экинларига кучли зарар келтирмоқда. Иссиқхона

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 868 marta 0 Batafsil ko'rish

Республика тараққиѐтида халқнинг бой маънавий салоҳияти ва умуминсоний қадриятларига ҳамда ҳозирги замон маданияти, иқтисодиѐти, илми, техникаси ва технологиясининг сўнгги ютуқларига асосланган мукаммал таълим тизимини барпо этишга қаратилган Ўзбекистон Республикасининг ―Таълим тўғрисида‖ги Қонуни ва Кадрлар тайѐрлаш миллий дастури қабул қилинган. Уларнинг негизида фуқароларга таълим-тарбия

27-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 780 marta 0 Batafsil ko'rish