Аннотация. Мақолада фермер хўжаликлари рақобатбардошлигига таъсир этувчи омиллар таҳлили натижасида корхона ўз фаолиятидаги ҳамда рақобатчиларининг ишидаги кучли ва ожиз томонларини аниқлашдан иборат бўлиб, бу биринчидан рақобатнинг энг кескин шаклларидан қочиш учун, иккинчидан эса ўзининг устунликлари варақобатчисининг ожизликларидан фойдаланиб қолиш учун имкон яратади.

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 554 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ерларнинг мелиоратив ҳолати тўгрисидаги маълумотлар кўп поғонали тизимда жамланганлиги учун картографик тадкицот усулларидан фойдаланиб электрон рақамли карта ва планларни тузиш яхши самара беради.

10-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 552 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Юмшоқ буғдой навлари муҳим хўжалик белгиларига навларнинг биологик ҳусусиятларидан келиб чиққан ҳолда экиш муддатлари сезиларли даражада таъсир этиши кузатилди. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида юқори сифатли дон ҳосили берадиган янги буғдой навларини танлаш ва илгор замонавий технологиялардан самарали фойдаланиб фермер хўжаликларида жорий этиш ишларини давом этказишни

04-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 773 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалигида ҚТЭМ лардан фойдаланиб энергия тежамкорликка эришиш имкониятлари ва энергия истеъмолчилари классификацияси келтирилган.

01-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 689 marta 0 Batafsil ko'rish

Буғдой инсоният томонидан биринчилардан маданийлаштирилган дон экини бўлиб 10000 йилдан ортиқ йиллар мобайнида дунё ахолисининг асосий озиқ овқат хом ашёси сифатида фойдаланиб келинмоқда. Ушбу экин ғалла экинлари ичида энг катта майдонларда экилмоқда ва дунё озиқ-овқат хавфсизлиги таъминловчи энг асосий экин турларидан бири хисобланади. Хозирги кунда бутун дунёда 217 млн гектар майдонда буғдой

05-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 491 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигида органик ўғитларнинг танқислиги боис, қўшимча органик восита сифатида қўлланиладиган, шу билан бирга боғлардан юқори ва сифатли ҳосил олишни таъминловчи боғ қатор ораларида чим-чиринди тизимини қўллаш агротехнологик тадбирини ишлаб чиқишдир. Илмий-тадқиқот ишларини амалга ошириш жараёнида тадқиқот объекти сифатида олманинг 6х4м.схемада экилган  ММ-106  пайвантагдаги Старкримсон

05-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 487 marta 0 Batafsil ko'rish

Ер юзида доривор ўсимликларнинг 10—12 минг тури бор. 1000 дан ортиқ ўсимлик турларининг кимёвий, фармокологик ва дориворлик хоссалари текширилган. Ўзбекистонда доривор ўсимликларнинг 577 тури мавжуд. Шулардан ҳозирги вақтда 250 тури илмий табобатда ишлатилмоқда. Қадим замондан бошлаб инсон ёввойи ҳолда ўсадиган ўсимликларни турли касалликларни даволашда фойдаланиб келади. 

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 1 065 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси Прездентининг ѐш авлодни тарбиялашдаги ташаббускорлиги, жонкуярликлари остида туб маъно борлигини тушунган ҳолда,биз ѐш мутахассислар ѐш авлодга таълим тизимида узвийлик ва узлуксизликни таъминлаш мақсадида махсус фанларни замонавий интерфаол усуллардан фойдаланиб утишимиз муҳим аҳамиятга эга.

29-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 439 marta 0 Batafsil ko'rish

Атом тузилишини ўрганиш замонавий кимѐ асослари билимларини ўқувчилар томонидан ўзлаштирилишида муҳим аҳамиятга эга. У элементлар кимѐсини дедуктив ўрганишга ѐрдам беради. Чунки оддий моддалар ва бирикмаларнин гхоссалари атом тузилиши ѐрдамида асослабберилади. Атом тузилишининг асосларини ўрганиш ўқувчилар учун бироз қийинроқ. Шу сабабли «Атомтузилиши» бўлими мавзуларини ўрганишнинг компьютер

27-03-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 609 marta 0 Batafsil ko'rish