Мамлакат тараққиѐтининг муҳим кўрсаткичларидан бири аҳоли бандлигининг таъминланганлик даражаси ҳисобланади. Одамларнинг муносиб ишга эга бўлиши жамиятда ижтимоий барқарорликни таъминлаб, аҳолининг истеъмол қувватини оширади, фуқароларнинг ижтимоий фаоллигини юксалтириб, уларнинг бунѐдкорлик ишларида иштирокига кенг йўл очади.

30-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 535 marta 0 Batafsil ko'rish

Кадрлар тайѐрлаш миллий дастурида малакали ҳар томонлама етук, баркамол шахсни тайѐрлашга оид қўйилган вазифалардан келиб чиқиб, мазкур талабларни назарий ва амалий жиҳатдан амалга оширишда инновацион таълим технологияларидан фойдаланиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Бу борада Президентимиз И.А Каримовнинг ―Аслида таълим-тарбия соҳасидаги ислоҳотларнинг чегараси йўқ. Токи

29-03-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 449 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги кунда тўрт фаслга бой республикамизда қуѐнчилик билан шуғулланиш ва аҳолини озиқ-овқатга бўлган талабини қондириш билан бирга оиламиз бюджетига фойдали эканлигини унутмаслигимиз керак.  Шу ўринда қуѐнчилик ҳам етти ҳазинани бири эканлигини ва қуѐнни танаси кичик бўлсада, берадиган маҳсулоти инсон учун жуда фойдали эканлиги эслатиб ўтмокчимиз. Ҳозирги вақтда қуѐнларни 50 дан ортиқ зотлари

29-03-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 539 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда иқтисодий соҳада ислоҳатларни чуқурлаштириш ва эркинлаштириш борасида мароиқтисодий ва молиявий барқарорликка эришиш асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Бу эса, иқтисодиѐт тармоқларини иқтисодий ва молиявий фаолияитини ҳар томонлама чуқур таҳлил қилиш асосида ички хўжалик имкониятларидан унумлироқ фойдаланишни, илғор тажрибаларни жорий этиш ҳамда сифат кўрсаткичларни муттасил

29-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 840 marta 0 Batafsil ko'rish

 Бугунги кунда ахборот технологиялари жамиятимизни ривожланишига таъсир этувчи инсоният тараққиѐтининг турли босқичларида мавжуд. Хозирги замон ахборотлашган жамиятнинг ўзига хос хусусияти шундака, ахборот технологиялари барча мавжуд технологиялар, хусусан янги технологиялар орасида етакчи ўрин эгалламоқда.  Xозирги даврда олий таълим муассасаларида замонавий ахборот-коммуникацион технологияларга

29-03-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 825 marta 0 Batafsil ko'rish

Узлуксиз таълим тизимининг асосий бўғинларидан бири бўлган академик лицей, касб– ҳунар коллежларида ўқитиладиган кимѐ ўқув фани умумий ўрта таълим мактабларидаги кимѐ ўқув фанининг узвий давоми ҳисобланади. Академик лицей, касб –ҳунар коллежларида ўқитиладиган кимѐ ўқув фани ўқувчиларнинг умумий ўрта таълим мактабларида ўзлаштирган кимѐдан билим, кўникма ва малакаларни умумлаштириш, хулоса ясаш

13-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 529 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7