Ғўза инсоният учун ҳаётий муҳим қишлоқ хўжалик экинларидан биридир, чунки пахтачиликнинг маҳсулоти - тола ва уруғлари ниҳоятда кўп иккиламчи ашёни беради. Ғўза ҳосилдорлигини ошириш жуда мураккаб вазифа бўлиб, уни ҳал этиш учун мажмуий ёндашув талаб этилади. Ушбу экинни етиштириш ареалига қараб бу муаммо турли йўллар билан ҳал қилинади. Ўзбекистон дунё пахтачилигида энг шимолий пахта етиштирувчи

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 670 marta 0 Batafsil ko'rish

Соя уруғчилигидаги асосий вазифа энг яхши уруғларни кўпайтириш, уларнинг сифатини яхшилаш ва районлаштирилган навларни энг юқори кондицияга етказишдир. Уруғчилик жараёнида навлар кўпайишига ва уларнинг нав тозалигига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бошқа экинларда бўлганидек, соя уруғчилигида ҳам асосий ҳал қилувчи омил агротехник тадбирларни ўз вақтида сифатли ўтказишга боғлиқ. Бунда албатта

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 406 marta 0 Batafsil ko'rish

Хозирга пайтда дунё олимларининг олдида турган вазифа нафакат худуддаги экологик мухутни яхшилаш, балки қишлоқ хўжалигини равожлантириш, суғориладиган майдонларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, юқори ҳосилли шўрга чидамли навларини яратишдан иборат. Шунинг учун буғдой селекциясининг асосий йўналишларидан бири тупроқ шўрланишига чидамли юқори технологик сифатга эга бўлган буғдой навларини

29-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 357 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда чорвачиликни ривожлантиришга давлат миқъёсида эътибор берилиши ветеринария хизмати олдига чорвачиликда юқумли ва юқумсиз, инвазион касалликлар олдини олиш, даволашнинг замонавий усулларини ишлаб чиқиш ва амалиётга кенг тадбиқ этиш, химиотерапевтик воситалар янги авлодини яратиш асосида ветеринария химиопрофилактика ва даволаш тизимини такомиллаштиришдек улкан вазифа юклатилган.

22-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 366 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз жаҳон ҳамжамияти таркибида иқтисодиётини эркинлаштириши ва интеграция жараёнларини бошдан кечираётган экан ўз навбатида иқтисодиётнинг барча соҳалари каби қишлоқ хўжалиги иқтисодиётини эркинлаштириш ва модернизация тадбирларини изчил амалга ошириш талаб этилади. Шу боисдан ҳам Республикамиз Президенти 2011 йилга мўлжалланган энг муҳим устувор йўналишларга бағишланган Вазирлар

16-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 378 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада Республикамизда асаларичиликнинг истиқболлари ва уларнинг хуқуқий базасини яратишдаги асосий вазифалар келтирилган.

20-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 524 marta 0 Batafsil ko'rish

Она соғлом бўлгандагина, ундан жисмоний ва ақлий жиҳатдан соғлом фарзанд дунёга келади. Аёлнинг болалик, ўсмирлик давриданоқ репродуктив саломатлигина катта аҳамият бериш масъулиятли вазифа ҳисобланади. Репродуктив саломатлик – бу эркак ва аёлнинг тўлақонли жисмоний ва ижтимоий xолати бўлиб, репродуктив тизимда касалликларнинг бўлмаслиги билан бир қаторда, организм функцияларининг меъёрдаги

09-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 405 marta 0 Batafsil ko'rish

Академик Д.Н.Прянишников агрокимё фанининг келажаги тўғрисидаги маърузасида дехқончиликни кимёлаштиришнинг биринчи босқичида донли экинлар хосилдорлигини ошириш, иккинчи босқичида эса оқсил миқдорини ошириш хаётий зарурат бўлиб қолади деб таъкидлаган эди. Республикамиз ғалла мустақиллигига эришган хозирги даврда, таниқли агрокимёгар олимнинг юқоридаги фикрлари тўла-тўкис ўз тасдиғини топмоқда.

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 342 marta 0 Batafsil ko'rish

Бозор шароитида таълим хизматларининг сифатига, жумладан, тайѐрланаѐтган кадрлар савиясига талаблар борган сари ортиб бормоқда. Битирувчи кадрларни ишга жойлаштириш, уларга мос иш ўринларини яратиш ҳозирги кундаги энг муҳим ечимини кутаѐтган масалалардан бўлиб келмоқда.  Талабаларда рақобатбардошлик фазилатларини шакллантириш эса таълим муассасаларининг энг муҳим вазифаларидан ҳисобланади. Ушбу

29-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 349 marta 0 Batafsil ko'rish

Фаол таълим методларидан бири кейс-стади (Case study) ѐки аниқ вазиятлар методи (инглизча ―case‖ – ―ҳодиса, вазият‖ сўзидан келиб чиққан) –муаммоли вазиятни таҳлил қилиш методи бўлиб, у таълимда аниқ бир вазифа (топшириқ) ни –муаммоли вазият(кейс)ни ечишга асосланган.  Кейс-стади (Case study) ѐки аниқ вазиятлар методи фаол имитацияга тааллуқли. Кейсстади (Case study) методининг бевосита

27-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 946 marta 0 Batafsil ko'rish