Мой олиш учун етиштирилаётган ер ёнғоқ ў^имлигидан мўл ҳосил олишнинг асосий омилларидан бири ўсимликнинг сувга бўлган талабига қараб уни сув билан етарли даражада таьминланишидир. Ер ёнғоқ ўсимлигининг сув билан етарли таьминланыаганда унда бўладиган физиологик жараёнлар бузилади, натижада ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши секинлашиб туганак тўплаши камаяди. Аксинча сув билан таьминлаш керагидан

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 1 303 marta 0 Batafsil ko'rish

Инвестициялар - инвестицияларнинг шаклланиши, ишлатилиш йўналишлари ва натижалари билан боғлиқ бўлган инвестицион жараён қатнашчилари ўртасидаги иқтисодий муносабатлар мажмуидир. Инвестицион жараён-иқтисодий ривожланишнинг ҳал қилувчи омилидир. Инвестицион жозибадорликни ошириш жараёнини бошқариш орқалигина иқтисодий ривожланишни амалга ошириш мумкин. Инвестиция шакллари ва мазмунини узвий

29-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 840 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари таннарҳини пасайтириш ва ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш учун янгидан-янги ишлаб чиқариш заҳираларини топиш ва улардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эгадир. Мазкур соҳадаги масалаларни жадаллаштириш биринчи даражали аҳамият касб этади, чунки меҳнат унумдорлиги ҳам унга боғлиқ ҳисобланади. Узумчиликда меҳнат унумдорлигининг ўсишига қуйидаги асосий омиллар таъсир кўрсатади:

22-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 685 marta 0 Batafsil ko'rish

Жахон бозорида энергетик ресурслар бахосини кескин ошиб бориши ва уларга бўлган талаб хам ортиб бораётгани, аграрсохасида, энергиядан фойдаланиш самарадорлигини оширишга оид илмий тадқиқотларни бугунги кундаги долзарб муаммоларидан бири эканлигини кўрсатади. Энергия тежамкорликка эришиш учун етказиб берилаётган энергияга боғлиқ бўлган исрофлар функциясини аниқлаш керак. Энергетик дизайни мақсади

26-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 516 marta 0 Batafsil ko'rish

Демократик жамиятнинг муҳим омилларидан бири, унда яшаётган инсонларнинг жисмонан соғлом, руxан тетик, маънавий етук ва комиллиги деб эътироф этилади. Маълумки, ҳар бир инсон оилада камол топади, унинг онгини ва дунёқарашини шакллантиришга оиладаги муҳит ва ўзаро шахсий муносабатлар катта таъсир кўрсатади. Оила мустаxкам, тинч, фаровон ва соғлом бўлсагина, жамият барқарор ривожланади. Унинг

09-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 1 530 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўза қимматбахо техник ўсимлик хисобланади, у асосан толаси учун экиб ўстирилади. Мамлакатимизда толадан ташқари чигит мойига бўлган талаб алохида ахамиятга эга. Чигит таркибида 22%-29% атрофида ўсимлик мойи бўлиб мамлакатимизда озиқ-овқат саноатида фойдаланилади. Чигит мойи таркибида госсипол захарли модда бўлиб инсон соғлигига салбий таъсир кўрсатиши хаммага маълум. Хозиргача госсиполнинг бир

05-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 583 marta 0 Batafsil ko'rish

Давлат меҳнатга лаѐқатли аҳолининг иш билан таъминланиши даражасига ҳамда меҳнат, яъни ишчи кучи бозорига фаол ѐки пассив таъсир кўрсатади. Пассив таъсир чораларига ишсизлик бўйича турли нафака ва тўловлар киради. Меҳнат бозоридаги фаол сиѐсатни амалга оширишнинг асосий чораларига эса куйидагилар киради: - иш изловчиларни ишга жойлаштириш бўйича хизмаглар кўрсатиш;

30-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 1 408 marta 0 Batafsil ko'rish