Ҳозирги кунгача фанда ўз ифодасини топган, илмий нуқтаи назардан исботланган, селекция ва уруғчилик экинзорларида энг юқори агротехника тадбирларини ўтказилишига тўғри амал қилиши натижасидагина ғўза ўсимлигининг агробиологик, морфологик ва қимматли хўжалик белгиларининг максимал рўёбга чиқиши ва бундай далаларда танлов ўтказишнинг энг юқори самара бериши амалиёт томонидан исботланган.Лекин

01-06-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Urug'chilik Ko'rildi: 414 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотларни босқичма-босқич амалга оширилиши ва иқтисодиётнинг эркинлаштирилиши барча хўжалик юритувчи субъектларнинг бозор талаблари асосида фаолият кўрсатишини таъминлайдиган эркин иқтисодий маконни вужудга келтирмоқда. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш учун янги техника ва

29-05-2018 Kategoriya:  Buxgalteriya hisobi / Axborot texnologiyalari Ko'rildi: 443 marta 0 Batafsil ko'rish

Кириш. Тупроқдан атмосферага чиқаётган N2O, NO ва N2 эмиссияси тупроқдаги ўзлаштириладиган азот миқдорини камайтиради ва қўлланилган ўғит самарадорлигини пасайтиради [19, 21]. Бундан ташқари N2O ва NO мос холда бирламчи ва иккиламчи иссиқхона газлари ҳисобланади, чунки улар агрономик нуқтаи назардан зарар беришидан ташқари атмосфера ҳавосининг кимёвий таркибига таъсир кўрсатиб ва ер юзасини

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 235 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, минерал ўғитлар ер остидан қазиб олинадиган ва унга саноат усулида ишлов бериладиган маxсулотлар бўлиб, улар таркибида тупроқ унумдорлигини оширадиган ва ўсимликларнинг нормал ривожланиши учун зарур бўлган макроэлементлар мавжуд бўлади. Азотли ўғитлар. Шуни айтиш мумкинки, азотли ўғитлар таркибидаги азот – оқсил манбаи, демак, ундан рухсат этилган миқдорида (РЭМ) фойдаланса яхши натижа

15-04-2018 Kategoriya:  Agrokimyo / Kimyo Ko'rildi: 2 marta 0 Batafsil ko'rish

ЎзбекистонРеспубликасининг қишлоқ хўжалигида 2013 йилда ишлатиш учун рухсат этилган пестицидлар ва ядохимикатлар сони 0,5 мл-дан ортиб кетди.Аммо уларнинг ҳаммаси ҳам мамлакатимизда қўлланилмайди.Шу боисдан пестицидлар ва саломатлик ҳақида сўз юритилганда, юртимиздалаларида махсус текширувдан қайта ўтганлари,жумладан  “АИТ – 72” ва “УзДЕФ – И” дефолиантлар тўғрисида маълумотларни келтириш ўринли

07-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 288 marta 0 Batafsil ko'rish

ўлажак ўқитувчиларнинг ҳуқуқий фанлар методологиясининг ғоявий бойлигини чуқур ва ҳар томонлама ўзлаштириши тафаккурни қайта қуришда муҳим аҳамиятга эга. Илмий фалсафа нафақат дунѐқараш функциясини, балки мантиқий-методологик функцияни ҳам бажаради. Бу жиҳатдан у диалектик логика (мантиқ) сифатида воқе бўлади. Фалсафа ўзига хос вазифаларига кўра ижтимоий онг ҳолатини, бўлажак ўқитувчиларнинг

29-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika / Huquqshunoslik Ko'rildi: 329 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз Президенти И.А.Каримов таълим-тарбия соҳасига миллий дидактик нуқтаи назардан ѐндошиб, уни қуйидагича таърифлайди: ―Таълим Ўзбекистон халқи маънавиятига яратувчанлик фаолиятини бахш этади.Ўсиб келаѐтган авлоднинг барча яхши имкониятлари унда намоѐн бўлади, касб-кори, маҳорати узлуксиз такомиллашади, катта авлодларнинг доно тажрибаси англаб олинади ва ѐш авлодга ўтади‖. Маъсулиятли

29-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 491 marta 0 Batafsil ko'rish