» » салоҳиятини

Кириш. Илмий тадқиқот муассасаларида юртимизнинг пахта етиштириш салоҳиятини янада ошириш мақсадида ғўза генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги борасидаги ишланыаларни тезлаштириш, янги ғўза навларини ҳар хил тупроқ-иқлим шароитига мослаштириш чоралари кўрилмоқда. Бу борада юқори натижаларга эришилиб, серҳосил, иқлим шароитимизга мос, қурғоқчиликка чидамли навларни яратиш иқтисодиётимизнинг кўплаб

01-06-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Urug'chilik Ko'rildi: 337 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги даврда аҳолининг билим даражаси, таълим ва фан соҳаларининг ривожланганлиги, инвестиция фаолиятининг самарадорлиги, ишлаб чиқаришга янги технологияларни жорий қилиш жамият ва иқтисодиёт тараққиётининг зарурий шартига айланди. Таълим соҳасининг мамлакат ақлий салоҳиятини юксалтириш омили эканлиги, глобаллашув шароитида инсон ресурсларининг иқтисодиётни ривожлантириш ва рақобатбардошлигини

29-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 277 marta 0 Batafsil ko'rish

Олий ўқув юрти талабаларининг касбга муносабати, мутахассис сифатида шаклланиши ва касбий камолоти масаласи жуда катта ижтимоий, иқтисодий ақамиятга эга бўлиб, бевосита унинг  илмий, маънавий, моддий салоҳиятини, ички ва ташқи сиѐсатини белгилайди. Шунингдек, бу муаммо ҳар томонлама изчил ўрганилиши, тадқиқ этилиши лозим бўлган ва ундан келиб чиқиб тегишли чора тадбирлар, истиқболли режалар

30-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 678 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда Юртбошимиз раҳномолигида ѐш авлодни миллий, умуминсоний кадриятлар асосида тарбиялаш, уларнинг ижодий ва интеллектуал салоҳиятини рўѐбга чиқариш, ―ХХI аср – ителлектуал ѐшлар асри‖ талабларига тўлиқ жавоб берадиган шахсларни вояга етказиш йўлида кенг ишлар амалга оширилмоқда. Инсониятни, шу жумладан ўзбек халқини ҳам, азалдан интилиб келаѐган мақсади – Ер юзида тинчлик ва

29-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 403 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда Юртбошимиз раҳномолигида ѐш авлодни миллий, умуминсоний кадриятлар асосида тарбиялаш, уларнинг ижодий ва интеллектуал салоҳиятини рўѐбга чиқариш, ―ХХI аср – ителлектуал ѐшлар асри‖ талабларига тўлиқ жавоб берадиган шахсларни вояга етказиш йўлида кенг ишлар амалга оширилмоқда. Инсониятни, шу жумладан ўзбек халқини ҳам, азалдан интилиб келаѐган мақсади – Ер юзида тинчлик ва

27-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 338 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакат иқтисодиѐтида, шу жумладан, қишлоқ хўжалигида маҳсулотларнинг илмий сиғимлилиги доимий равишда ортиб бормоқда. Бу фермер хўжалигининг илмий-техник фаолиятга жиддий эътибор беришини талаб қилади. Барча турдаги маҳсулотлар, шужумладан, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари бозоридаги рақобат кучайиб, глобаллашув жараѐни чуқурлашиб бораѐтган бир шароитда ишлаб чиқаришга доимий равишда фан ва

22-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 201 marta 0 Batafsil ko'rish

Бугунги кунда, фан техниканинг жадал тараққиѐти шароитидан келиб чиққан ҳолда ўсиб келаѐтган ѐш авлодни ҳар томонлама қобилиятини ривожлантиришга, уларнинг интелектуал салоҳиятини юксалтиришга, ҳар-бир шахсни маьнавиятини ошириб боришга алоҳида эьтибор қаратиш давр талабидир. Зеро ѐшлар бугунги ниятларимизни келажакда амалга оширадиган, мамлакатимиз тараққиѐтини таьминлайдиган, ўз иқтидори ва

13-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 176 marta 0 Batafsil ko'rish