Маълумки хозирги кунда турли хил табиий терпеноидлар ўзининг ноёб кимёвий ва структуравий хусусиятлари билан ҳамда биологик фаоллиги ва экология жиҳатдан зарарсизлиги туфайли кўп олимларнинг эътиборини жалб қилмоқда. Сўнгги йилларгача пахтачилик ва ғаллачилик селекциясида ионизирловчи нурланиш ва кимёвий мутагенлар қўлланиб келинаётган эди, лекин табиий терпеноидларнинг мутагенлик фаоллиги ва

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 11 083 marta 8 Batafsil ko'rish

Жўхори - дунё деҳқончилигида қадимий экинлардан бири ҳисобланади. Жўхори шўрланган ва қурғоқчиликка учраган майдонларда яхши ривожланиш хусусиятига эга бўлиб, ундан қишлоқ хўжалигида экиб, юқори ҳосил олиш мумкин. Инсониятни жадал суратларда ўсиши ва озиқ-овқатга бўлган талабини қондириш мақсадида қишлоқ хўжалик, ген инженерияси, биотехнология, селекция соҳаларидаги олимлар томонидан бир қанча

29-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 623 marta 0 Batafsil ko'rish

Табиий бойликлар ичида ер ресурслари ниҳоятда катта бойлик ҳисобланади. Халқимиз “Ерга эътибор – элга эътибор” деб бекорга айтишмаган, чунки ер инсонни боқади, кийинтиради, уларнинг барча эхтиёжларини қондиради, ер халқ хўжалигининг барча тармоқлари тизимида асосий восита ва манба ҳисобланади.

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 693 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ғарбий Зарафшон тог ва тоғ олди ҳудудининг табиий шароитлари - тупроқ - иқлим кўрсаткичлари ҳар хил бўлганлиги сабабли бу ерда асосан тупроқлар паст текисликлардан, чўл зонасига туташ тог ости ва тоғ олди минтақа тупроқлари оч тусли бўз тупроқ - типик ва тўқ тусли бўз тупроқлар ва тоғдаги тог жигарранг тупроқларга қараб кўтарилиши - жойлашиши буюк тупроқшунос олим В.В. Докучаев

10-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 845 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада табиий шароитда ўсадиган ўсимликларда учрайдиган эндофит замбуругларнинг ўсимлик аъзоларида тарқалиши ва бу замбуругларнинг ўсимликларни шароитга мосланишидаги роли тўғрисида батафсил маълумотлар берилган.

26-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 577 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги даврда экологик жиҳатдан атроф-муҳитни муҳофаза қилиш муаммоси зараркунанда ҳашаротларга қарши кураш усулларини такомиллаштиришни талаб этади. Уйғунлаштирилган кураш тизимида атроф-муҳитга зарарсиз бўлган усуллардан кенг фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Қишлоқ хўжалигининг турли йўналишларида ўсимликларни ҳимоя қилишнинг биологик усулларидан бири зараркунанда ҳашаротларга қарши табиий

25-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 566 marta 0 Batafsil ko'rish

Кириш. Сурхондарё вилоятининг жанубий туманлари жойлашган худуд табиий географик жиҳатдан кескин фарқ қилади. Бу худуд Сурхон, Шеробод дарёлари ёйилмаларининг периферия қисмида ва Аму- Дарёнинг аллювиал террассасида жойлашган (1).

25-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 715 marta 0 Batafsil ko'rish

Зараркунанда ҳашаротларни ўрганиш мобайнида уларнинг табиатдаги миқдорини камайтиришда муҳим аҳамиятга эга бўлган энтомофагларини ҳам ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Зеро, энтомофагларнинг табиий шароитда зараркунандалар миқдорини назорат қилишдаги аҳамияти беқиёсдир. Улар ўз имкониятларига яраша, фаоллик даражасига қараб, зараркунандаларнинг миқдорини тартибга солиб туришда муҳим аҳамиятга эга.

25-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 547 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги замонда бутун дунё бўйлаб паст бўйли (карлик) дарахтлар билан мевали боғларни яратиш русум бўляпти. Табиий бундай боғлар тез ҳосилга кириш билан бир қаторода ҳосиллари анча сифатли бўлиб, серҳосил ва кучли пайвантагда ўсувчи мевали боғлардан анча (2-3 баробар) серҳосил ва унда бажариладиган қатор агротехник тадбирларни (шакл бериш, парваришлаш, ҳосилни териш ва ҳ. к.) бажариш жараёни

19-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 551 marta 0 Batafsil ko'rish

Xозирги дунёда фан ва технологиялар ривожи кўп жиxатдан ижтимоий-иқтисодий ривожланиш истиқболлари, мудофаа қобилияти, атроф-муҳит xолати, мамлакат аxолисининг маънавий ва сиёсий маданияти, шахс ва жамиятнинг хавфли табиий ва антропоген омиллар таъсиридан ҳимояланганлигини белгилаб бермоқда. Хусусан, илмий билимларни кўпайтириш инсон фаолиятини, унинг маънавий ва жисмоний саломатлигини

14-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 952 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2