Пиллачилик Қишлоқ хўжалигининг мухим тармоқларидан бири бўлиб, тўқимачилик саноатини хом-ашё билан таъминлайди. Республикамиз халқ хўжалиги ривожлангани ва ахолининг турмуш даражаси яхшилангани сари унинг табиий ипакдан тўқилган турли кийимларга бўлган эхтиёжи хам ортиб бормоқда. Шу билан бир қаторда Республикамиз пиллачилик саноатида жахонда хам эътиборли ўринлар эгаллаб туриши хам айнан шу

07-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 392 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистоннинг шаҳар ва қишлоқларида, боғларни хиёбонларни барпо этиш масалаларини ечишда унинг табиий ва географик шароитларини эътиборга олиш керак. Чунки ҳар бир ҳудуднинг шароити турличадир. Бу эса кўкаламлаштиришда экиладиган ўсимлик турларини билишни талаб қилади.

06-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 862 marta 0 Batafsil ko'rish

Сурхондарё вилояти яйловларида 2011-2013 йиллар мобайнида зарарли чигирткаларнинг табиий кушандалари ва паразитларини ўрганиш бўйича тадқиқот ишларини ўтказдик. Табиатда чигирткаларда учрайдиган кушандалар икки гуруҳга бўлинади: биринчиси чигирткаларнинг тухум даврида учрайдиган паразитлар ва кушандалари бўлса, иккинчи гуруҳ чигиртканинг личинкалари ва имаголарида учрайдиган паразитлар ва

06-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 332 marta 0 Batafsil ko'rish

Кузги буғдойнинг тупланиши ўзгарувчан хусусиятдир. Ўсимликнинг тупланиши навнинг биологик хусусиятларига, табиий экологик омилларга-ёруғлик, иссиқлик, намлик, озиқланиш режимига боғлиқ ҳолда ўзгаради. Бир дона буғдой ўсимлигида поялар сони бир донадан 300 донагача бўлиши мумкин. Айрим тадқиқотчилар тупланишни юқори бўлишини ҳосилдорликни ошишида ижобий ҳол деб ҳисоблашади. Бошқа муаллифлар

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 393 marta 0 Batafsil ko'rish

Экологик тарбия бу табиат ва жамият ўртасидаги доимий бирлик ва уларни бир-бирига боғловчи экологиянинг табиий қонунларини ўрганиш, ижтимоий қонунлар билан ҳаѐтга татбиқ қилиш демакдир. Экологик тарбия инсон туғилганидан бошлаб, бутун умри давомида табиатни ўрганиш, унинг мўъжизаларидан баҳраманд бўлиш, бойликларидан онгли равишда фойдаланишни  ўз ичига олади.

30-03-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 368 marta 0 Batafsil ko'rish

Шифобахш писта дарахтининг ватани Шимолий Хуросон, Афғонистон ва Суриядир. Ушбу мамлакатларнинг тоғли вилоятларида бугунги кунда пистанинг йирик табиий ўрмонлари мавжуд. Бизда эса писта асосан табиий ҳолда Сурхондарѐ вилоятининг Боботоғ худудида тарқалган. Писта дарахтининг гуллари икки уйли, меваси данакча, пўсти юпқа, данагининг қобиғи жуда қаттиқ. Меваси жуда мазали, истеъмол қилинади ва

29-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 3 959 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз таълим тизимида ижтимоий гуманитар фанлар, маданият, Миллий давлатчилик фаилари тарихини тиклаш, ўрганиш ва ўқитиш талаб даражасида амалга оширилгап. Лекин табиий фанлар тарихий тараққиѐти тарихини ўрганиш ва олийгоҳ, ҳамда университетларда алоҳида ўқув фани сифатида ўқитишга эътибор берилмаяпти. Бу соҳада етакчи олимларимиз ҳам фаоллик кўрсатмаяптилар ва дарслик, ўқув қўлланмалари

28-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 439 marta 0 Batafsil ko'rish

Инсон билан табиий мухид ўртасидаги боғланиш модда ва энергия алмашинуви ҳамда биологик хоссаларга эга озиқ-овқатлар сабабли вужудга келади. Озиқ-овқатларнинг таркибий қисми эса органик ва нооргани моддалардан иборатдир. Ерда униб – ўсган турли ўсимликларнинг илдизлари орқали ернинг таркибидаги минерал моддаларини шимиб мевалари таркибини бойитади. Биз хоҳлаймизми йўқми, сув ва озиқ – овқатлар

27-03-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 574 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги XXI аср бўсағасида, фан-техника тараккиѐти жадал суръатлар билан ривожланиб бормоқда. Дунѐ жугрофий-сиѐсий тузилиши ўзгармокда. Бундай шароитда инсон томонидан биосферага кўрсатилаѐтган таъсирни тартибга солиш, ижтимоий тараққиѐт билан қулай табиий муҳитни саклаб қолишнинг ўзаро таъсирини уйғунлаштириш, инсон ва табиатнинг ўзаро муносабатларда мувозанатга эришиш муаммолари борган сари

27-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 501 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2