» » ташкил » Страница 7

Информацион технологияларнинг жуда тез ривожланиши ҳаѐтимизнинг кўпчилик соҳаларига чуқур ўзгартиришлар олиб келди. Мамлакатимизда ва хорижда янги таълим моделлерини қидириш шиддат билан олиб борилмоқда, бунда барча таълим жараѐнидаги ҳаракатланувчи модернизация кучи сифатида информацион ва коммуникацион технологияларни кенг ва фаол фойдаланиш асосида ўқитишни ташкил этишга инновацион ѐндашувлар

30-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika / Axborot texnologiyalari Ko'rildi: 665 marta 0 Batafsil ko'rish

Аҳоли бандлигини таъминлаш, аввало, касб-ҳунар коллежлари ва олий ўқув юртлари битирувчиларини ишга жойлаштириш бўйича зарур шароитлар яратиш ижтимоий сиѐсатимизнинг энг муҳим устувор йўналиши бўлиб қолади‖[1]. Янги иш ўринларини ташкил қилишда, аҳоли бандлиги ва даромадларини оширишда ҳамда иқтисодиѐтнинг тез ўзгариб турувчи бозор талабларига жавоб беришини таъминлайдиган замонавий тузилмаларни

30-03-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot nazariyasi / Siyosatshunoslik / Sotsiologiya Ko'rildi: 570 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз Президенти И.А.Каримов таълим-тарбия соҳасига миллий дидактик нуқтаи назардан ѐндошиб, уни қуйидагича таърифлайди: ―Таълим Ўзбекистон халқи маънавиятига яратувчанлик фаолиятини бахш этади.Ўсиб келаѐтган авлоднинг барча яхши имкониятлари унда намоѐн бўлади, касб-кори, маҳорати узлуксиз такомиллашади, катта авлодларнинг доно тажрибаси англаб олинади ва ѐш авлодга ўтади‖. Маъсулиятли

29-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 535 marta 0 Batafsil ko'rish

Жисмоний тарбия таълимининг асосий шакл ва мазмунлари жисмоний тарбия дарслари ҳамда спорт машғулотларини ташкил этади. Бу икки йўналишда қамрови кенг ва юксак мақсадларга қаратилган замонавий педагогик технологиялар мужассам. Уларнинг ҳар бирида умумий ва махсус мақсадларга қаратилган ўта масъулиятли таълим-тарбия жараѐнлари интеграциялашиб (ўзаро ҳамкорлик, ўзаро боғлиқлик), соғлом ва баркамол

29-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika / Jismoniy tarbiya Ko'rildi: 725 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси Прездентининг ѐш авлодни тарбиялашдаги ташаббускорлиги, жонкуярликлари остида туб маъно борлигини тушунган ҳолда,биз ѐш мутахассислар ѐш авлодга таълим тизимида узвийлик ва узлуксизликни таъминлаш мақсадида махсус фанларни замонавий интерфаол усуллардан фойдаланиб утишимиз муҳим аҳамиятга эга.

29-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 309 marta 0 Batafsil ko'rish

Хозирги бозор иқтисодиѐти шароитида мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги сохасида олиб борилаѐтган ислоҳотларнинг амалий самараси кўп жихатдан агросервис тизимидан фойдаланиш билан боғликдир. Кўп меҳнат талаб қиладиган жараѐнларни механизациялаштирмай туриб қишлоқ хўжалигида юқори самарадорликка эришиб бўлмайди. Республикамиз қишлоқ хўжалигини замонавий, юқори самарали қишлоқ хўжалик техникаси билан

27-03-2018 Kategoriya:  Mexanizatsiya / Texnika Ko'rildi: 512 marta 0 Batafsil ko'rish

Ёшлар республикамиз аҳолисининг ярмидан кўпини ташкил этади. Шунингдек, ѐшлар жамиятимизнинг асосий қатлами бўлиб, мамлакатимизнинг ишонч ва эътиқодига айланиши билан ҳам боғлиқдир. Ёшлар жамиятнинг илғор ривожлантирувчиси ва мустақиллик неъматларини келажак авлодга етказувчиси ҳисобланадилар. Бугун ѐшларимиз қандай қадриятлар сари интилмоқда, қандай орзу-ният ва ўй хаѐллар билан яшамоқда – биз

27-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 710 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалиги энергетика воситаларининг 2020 йилгача ривожлантириш концепциясида, қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосили, ем-ҳашак ва бошқа юкларни ташишда республикада ва хорижда ишлаб чиқарилган тўрт ғилдиракли, двигателининг қуввати 60-100 от кучидан иборат тракторлар ва тиркамалар ишлатилиши, тоғ ѐн бағирлари, адирли ва қумли зоналарда барча ғилдираклари етакчи тракторлардан фойдаланиш кўзда

27-03-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Mexanizatsiya Ko'rildi: 332 marta 0 Batafsil ko'rish

Таълим ва тарбия жараѐнларини ташкил этиш ўта мураккаб жараѐн бўлиб, тарбия берувчи ўзи тарбия жараѐнига оид маълумотлар билан таниш, тарбия соҳасида чуқур билимга эга бўлган ва доимо ўз устида ишлайдиган фаол шахсбўлмоғи даркор. Тарбия жараѐнини айрим кишилар ўз ҳолича бўладиган, инсон туғулиб улғайиш жараѐнида ҳамда атроф муҳитдан ўзига керагини қабул қилиб олиб шахс сифатида шаклланаверади деб

27-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 401 marta 0 Batafsil ko'rish

Касб-ҳунар коллежлари таълим жараѐнини муваффақиятли ташкил этиш унга таъсир этувчи омилларга боғлиқдир. Бу омиллар ички ва ташқи омиллардир. Ички омилларга диққат ва установкалар, қизиқиш киради, яъни касбий таълим жараѐнида ўқитувчининг ўқувчилар диққатини ташкил қилиши, турлича диққат хусусиятларидан фойдалана олиши, диққатнинг барқарорлик ва ихтиѐрийлик хусусиятини шакллантиришдаги усуллардан

27-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 354 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8