1. Кириш. Охирги йилларда суғориш сувининг танқислиги, шўрланган экин майдонларини тобора кенгайиши қишлоқ хўжалик экинларининг, шу жумладан сабзавотларнинг қурғоқчилик, иссиқлик ва тупроқ шўрланишига чидамли навларини яратиш зарурлигини тақозо этмоқда. Республикамизда хлоридли ва сульфатли типдаги шўрланган экин майдонлари мавжуд. Бинобарин бундай тупроқларда шўрланишга чидамли сабзавот

29-05-2018 Kategoriya:  Sabzavotchilik / Tuproqshunoslik / Urug'chilik Ko'rildi: 273 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки ғўза экиладиган бўз тупроқ ерларда кўп миқдорда азотли ўғитлар қўлланилади. Кўп йиллик илмий текшириш ишлари натижаси кўрсатишича бу шароитда азотли ўғитлар йиллик миқдори гектарига 200 кг қилиб белгиланган тақдирда уни 25 – 30 фоизини экишдан 10 – 15 кун олдин, қолган қисмини эса ғўза 2 – 3 чин барг ҳосил қилганда, шоналаш ва гуллаш бошланиш даврларида берилганда яхши натижалар бериши

15-05-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 207 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада шўраланган ерларга ҳар хил композицияли компостлар қўллаш орқали тупроқ унумдорлигини ошириш, мелиоратив ҳолатини, агрофизик ва агрокимёвий хоссалари яхшиланиши ва органик ўгитларнинг тупроқ таркибидаги тузлар камайишига ижобий таъсири ёритилган

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 197 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада Тошкент вилоятида тпрқалган типик бўз тупроқларда эрозия жараёнлари ва уларнинг тупроқ морфологик белгиларига ва механик таркибига таъсири илмий тадқиқот натижалари маълумотлари асосида келтирилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 288 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда дончилик деҳкончиликнинг энг сердаромад тармоқларидан бири ҳисобланади. Шунинг учун ҳам дон маҳсулотларини кўпайтиришда ҳосилдорликни ошириш биринчи муаммо бўлиб туради. Бунинг учун эса дончиликни фан ва техника ютуклари асосида интенсив технологиялар бўйича ривожлантириш керак бўлади. Дон ҳосилдорлигини оширишда тупроқни агрофизик, агрокимёвий ва микробиологик хоссалари муҳим

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 236 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ҳар хил меъёр ва муддатда киритилган минерал ўгитларнинг тупроқдаги озуқа элементларининг ўзгариш динамикасига таъсири ва кузги буғдойнинг ҳосилига таъсири ўрганилганлиги келтирилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 190 marta 0 Batafsil ko'rish

Кириш. Тупроқдан атмосферага чиқаётган N2O, NO ва N2 эмиссияси тупроқдаги ўзлаштириладиган азот миқдорини камайтиради ва қўлланилган ўғит самарадорлигини пасайтиради [19, 21]. Бундан ташқари N2O ва NO мос холда бирламчи ва иккиламчи иссиқхона газлари ҳисобланади, чунки улар агрономик нуқтаи назардан зарар беришидан ташқари атмосфера ҳавосининг кимёвий таркибига таъсир кўрсатиб ва ер юзасини

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 209 marta 0 Batafsil ko'rish

Кириш. Ер ресурсларининг энг муҳим қисми бўлган тупроқ қатламидан оқилона фойдаланиш унинг унумдорлигини оширади ва сақлаб қолади. Маданий тупроқларнинг унумдорлигини ҳар томонлама ошириб бориш амалда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг асосий қонуни бўлиб қолиши лозим.

25-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 235 marta 0 Batafsil ko'rish

Тупроқларнинг энг асосий хусусиятларидан бири— унинг унумдорлиги бўлиб, у тупроқ пайдо бўлиши жараёнида шаклланади. Ҳар кандай тупроқнинг унумдорликдаражаси, уни пайдо килувчи омиллар билан бевосита боглик. Демак, шундай экан бу кўрсаткич тупроқларнинг инсон фаолияти натижасида ўзгариши билан ҳам богликдир. Шундан куриниб турибдики, турли иқлим, рельеф, она жинс, ўсимлик коплами, гидрогеологик

15-04-2018 Kategoriya:  Tuproqshunoslik / Tarix Ko'rildi: 385 marta 0 Batafsil ko'rish

  Бу экинлар аоосий ҳамда дон ва эртаги сабзавот экинлари, ҳосили йиғиштириб олингач, кечки илдизмевали экинлар сифатида сабзи, хураки лавлаги (қизилча), тўрп ва шолғом экилиши мумкин. Уларнинг тўпроқ ва ҳаво ҳароратига муносабати  оддий карамникига ўхшаш бўлиб, тўрн вва шолгом совукка чидамли, хураки лавлаги эса иссикқа, талабчан. Турп ва шолғом тупроқ ва ҳаво намлиги 80-90% талабчан, сабзи

05-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Sabzavotchilik Ko'rildi: 539 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2