Мой олиш учун етиштирилаётган ер ёнғоқ ў^имлигидан мўл ҳосил олишнинг асосий омилларидан бири ўсимликнинг сувга бўлган талабига қараб уни сув билан етарли даражада таьминланишидир. Ер ёнғоқ ўсимлигининг сув билан етарли таьминланыаганда унда бўладиган физиологик жараёнлар бузилади, натижада ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши секинлашиб туганак тўплаши камаяди. Аксинча сув билан таьминлаш керагидан

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 1 303 marta 0 Batafsil ko'rish

Буғдойзорлардаги бегона ўтлар тупроқдаги сув ва унда эриган минерал моддаларни ўзлаштирибгина қолмасдан, унинг меъёрида ривожланишига салбий таъсир кўрсатишига сабаб, бегона ўтлар юқори ярусларни эгаллаб, буғдойнинг ривожланишини тўсиб, ҳосил сифати ва миқдорини камайишига сабаб бўлмоқда. Энг муҳими, бегона ўтлар буғдойзорларда учрайдиган ҳашаротлар ҳамда касалликларни тарқалиш ва инфекцияларни

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 676 marta 0 Batafsil ko'rish

Она Ватанимиз ер юзида  энг кучли ва қудратли бўлмоғи учун, шу замин фарзандлари жисмонан соғлом, ақлан етук ва баркамол бўлишлари шарт. Бу муҳим шартни адо этиш учун, энг аввало бола камол топаётган оила деб аталмиш муққаддас даргоҳда, унга яқин инсонларнинг ўзаро муносабатлари самимият ҳукмрон бўлиши яъни, оиланинг маънавий муҳити соғлом ва унда яшовчи инсонлар яхши хулқ эгалари бўлишлари

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 556 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация.Мақолада Тошкент вилояти типик бўз тупроқлари шароитида тупроқларнинг умумий физик хоссалари унда кечадиган барча жарёнларига ирригацион эрозия таъсир этиши ҳақида маълумотлар келтирилган. Бундан ташқари тупроқнинг юқори горизонти эрозияланиш даражасига кўра, яъни эрозия жараёнларининг ортиб бориши билан механик таркибнинг енгиллашуви ва ювилиб тўпланган тупроқларда эса огирлашуви

26-04-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 552 marta 0 Batafsil ko'rish

Кириш. Қишлоқ хўжалигида энг катта юк ташиш ҳажми ғалла ўрим-йиғим даврига тўғри келади. Ғаллани ўриб-йиғиштириш даврининг қисқалиги ва унда иш ҳажмининг катталиги транспорт воситасига бўлган талабни бирданига ошириб юборади.

26-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 563 marta 0 Batafsil ko'rish

Талабалар ўқув фаолиятини психологик таҳлил қилишнинг кўрсатишича, унда бир қатор камчиликлар, нуқсонлар, заифликлар мавжуд эканлиги намоён бўлди. Жумладан, фикрлаш мустақиллиги етишмаслиги, талаба фикрлаш қобилиятининг заифлиги, фикрлаш услубининг шаклланмаганлиги ва бошқалар. Бунинг бош сабаби олий таълим тизимида мустақил фикрлашни таъминлаш омилларининг психологик нуқтаи назардан етарлича

09-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 573 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда баркамол авлодни тарбиялаш ишлари Давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб, ёшларни Ватанга муxаббат, асрлар давомида сақланиб келинаётган илмий ва адабий меросларимизга xурмат руxида тарбиялашда аждодларимиздан қолган адабий ёдгорликларнинг ўрни беқиёсдир. Алишер Навоий асарларининг жаxоншумуллиги ва абадий тириклиги ҳам унда ижтимоий аҳамиятга эга бўлган юксак

09-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 743 marta 0 Batafsil ko'rish

Демократик жамиятнинг муҳим омилларидан бири, унда яшаётган инсонларнинг жисмонан соғлом, руxан тетик, маънавий етук ва комиллиги деб эътироф этилади. Маълумки, ҳар бир инсон оилада камол топади, унинг онгини ва дунёқарашини шакллантиришга оиладаги муҳит ва ўзаро шахсий муносабатлар катта таъсир кўрсатади. Оила мустаxкам, тинч, фаровон ва соғлом бўлсагина, жамият барқарор ривожланади. Унинг

09-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 1 530 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз Президенти И.А.Каримов таълим-тарбия соҳасига миллий дидактик нуқтаи назардан ѐндошиб, уни қуйидагича таърифлайди: ―Таълим Ўзбекистон халқи маънавиятига яратувчанлик фаолиятини бахш этади.Ўсиб келаѐтган авлоднинг барча яхши имкониятлари унда намоѐн бўлади, касб-кори, маҳорати узлуксиз такомиллашади, катта авлодларнинг доно тажрибаси англаб олинади ва ѐш авлодга ўтади‖. Маъсулиятли

29-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 966 marta 0 Batafsil ko'rish

Президентимизнинг 2012 йилнинг 10 декабрида ―Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги қарори расмий эълон килинганлиги биз чет тилларни ўргатувчи соҳа мутахассисларини чексиз қувонтирди. Бу қарорни маорифимиз порлоқ келажаги сари қўйилган оқилона дадил қадам десак, ҳеч муболаға бўлмайди, чунки унда мамлакатимизда чет тилларни жаҳон андозаларига мос равишда

27-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 873 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2