» » юқори » Страница 4

Аннотация. Кузги бугдойни сугориш техникаси элементларини ўрганиш жараёнида тажрибада олинган дон ҳосилдорлиги таҳлил қилиб чиқилди. Тажриба бўйича энг юқори дон ҳосилдорлиги типик бўз тупроқлар шароитида эгат узунлигини 90 м ва ҳар бир эгатга 0,30 л/сек сув берилган вариантда олинди.Бунда ҳосилдорлик 51 ц/га ни, ва назорат вариантда бу курсатгич 40,4 ц/га ни ташкил қилди.

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 283 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ясмиқ навларини республикамизнинг марказий минтақасини сугориладиган типик бўз тупроқлари шароитида экиб, уларни ўсиши, ривожланиши ва ҳосил шаклланиши шароитини аниқлаб, юқори дон ва кўкат ҳосилини таъминлайдиган муқобил ясмиқ нави ҳамда маъдан ўғит меъёри ишлаб чиқилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 284 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация Мақолада пахтани ёпиц омборда ва гарамда, сақланганда қишнинг совуқ ва ҳаво намлиги юқори бўлган даврларда ҳам ғарам ва ёпиқ омборларда ҳарорат, намлик стандарт талабларидан ошиб кетмаслиги, ёпиқ омборларда сакланаётган пахта хом-ашёсини сифати, уругнинг униш қуввати, унувчанлигини ва пахта толасининг сифати ғарамда сақланганга нисбатан юқори бўлиши кузатилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 357 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ғўзани вегетация даврида сугоришдан олдинги намлик кўп бўлиши минерал ўгитларни ижобий таъсирини оширади ва яҳшилайди. Ўғитларни самарали бўлишини таъминлаш учун суғоришдан олдин ердаги тупроқ намлигини (ЧДНС) га нисбатан 70-75-60 % даушлаб туриш лозим. Тадқиқотларимизга кўра Тошкент виоляти шароитида энг юқори пахта ҳосилдорлигига гектарига 200 кг азот,140 кг фосфор ва 100 кг калий

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 217 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада мойли кунгабоқарнинг тезпишар навларини сугориладиган ерларда кузги ғалла экинларидан кейин экиб, юқори ва сифатли уруг ҳосили олиш мумкин бўлган уруғ экиш муддати ва схемаси ишлаб чиқилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 798 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Кунжут ўсимлигидан юқори ҳосил олиш учун энг мақбул эгат узунлиги 100 м, сув оқими 0,6 л/сек, 3 марта сугорилганда сугориш меъёри 1100-1247 м3/га миқдорида суғорилганда ўртача ҳосилдорлик 13,5 ц/га ва мой миқдори 58,4 % ни ташкил этди.

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 250 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Юмшоқ буғдой навлари муҳим хўжалик белгиларига навларнинг биологик ҳусусиятларидан келиб чиққан ҳолда экиш муддатлари сезиларли даражада таъсир этиши кузатилди. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида юқори сифатли дон ҳосили берадиган янги буғдой навларини танлаш ва илгор замонавий технологиялардан самарали фойдаланиб фермер хўжаликларида жорий этиш ишларини давом этказишни

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 478 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация Мақолада Тошкент вилоятининг сугориладиган туманларида арпа ўсимлигидан юқори сифатли дон ҳосили олиш учун ҳар гектарига ўсимликнинг навига ва нав тозалигига қараб гектарига 4,0 млн дона уруғ экиш тавсия қилинади

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 379 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ўтлоқи соз тупроқлар шароитида гўзанинг «Андижон-35» навини юқори ҳосил олиш учун уни шўрланган сувлар билан суғоришда ЧДНСга нисбатан тупроқ намлиги 60-70-60 % сақланган ҳолда, гектарига N-200; Р-140; К-100 кг/га маъдан ўгитлар билан 0-2-1 тартибда, мавсумий сув меъёри 3125 м3/га суғорилганда юқори ва сифатли ҳосил олишга эришиш мумкинлиги аниқланди.

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Paxtachilik Ko'rildi: 339 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Сирдарё вилоятининг сугориладиган гидроморф тупроқларининг шўрланиш шароитида «Бухоро-102» ғўза навидан юқори миқдордаги минерал ўгитларни сарфлаб, юқори ва сифатли ҳосил етиштириш учун тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш муҳим ўрин тутади ва шўрланган тупроқларда гектарига азот-190, фосфор-130, калий-90 кг/га ва экишдан олдин фосфор-90 кг, калий-60 кг, 2-3 чинбарг чиққанда азот-60

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Paxtachilik Ko'rildi: 209 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9