» » юқори » Страница 9

Бугунги ѐшлар Ватанимиз келажаги, эртанги ҳаѐтимизнинг ҳал қилувчи кучидир. Истиқлолнинг дастлабки йилларидан ҳар томонлама билимли, юқори малака ва касб-ҳунарга эга ѐшларни тарбиялашга қаратилаѐтган улкан эътибор ана шундай эзгу мақсадларни амалга оширишга хизмат қилмоқда. Бугунги кунда Ўзбекистонда ўрта махсус, касб-ҳунар коллежларида 116310 нафардан зиѐд педагог ходимлар 1 миллион 600 мингдан

30-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 451 marta 0 Batafsil ko'rish

Хозирги бозор иқтисодиѐти шароитида мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги сохасида олиб борилаѐтган ислоҳотларнинг амалий самараси кўп жихатдан агросервис тизимидан фойдаланиш билан боғликдир. Кўп меҳнат талаб қиладиган жараѐнларни механизациялаштирмай туриб қишлоқ хўжалигида юқори самарадорликка эришиб бўлмайди. Республикамиз қишлоқ хўжалигини замонавий, юқори самарали қишлоқ хўжалик техникаси билан

27-03-2018 Kategoriya:  Mexanizatsiya / Texnika Ko'rildi: 436 marta 0 Batafsil ko'rish

Бугун ҳаѐтимизнинг ҳал этувчи муҳим масалалари қаторида таълим-тарбия мазмунини тубдан ўзгартириш, уни замон талаби даражасига кўтариш асосий ўринни эгаллайди. Чунки жамиятнинг янгиланиши, ҳаѐтимиз тараққиѐти ва истиқболи, амалга оширилаѐтган ислоҳотлар самараси тақдири, Республика мустақиллиги ва бозор иқтисодиѐтига мос ижтимоий-иқтисодий сиѐсатни шакллантириш-буларнинг барчаси замон талабларига

22-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 302 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда қабул қилинган Кадлар тайѐрлаш миллий дастурининг ўзига хос жиҳати шундан иборатки, у яхлит самарали тизимга асос бўлиб, шахс, давлат ва жамият манфаатларига хизмат қилади. Узлуксиз таълим, илм-фан ва ишлаб чиқариш бу яхлит жараѐннинг узвий таркибий қисмларидир. Мазкур дастур мамлакатимиз иқтисодиѐти ва ҳаѐтининг барча жабҳалари учун юқори малакали, рақобатдош кадрлар тайѐрлаш,

22-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 270 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакат иқтисодиѐтида, шу жумладан, қишлоқ хўжалигида маҳсулотларнинг илмий сиғимлилиги доимий равишда ортиб бормоқда. Бу фермер хўжалигининг илмий-техник фаолиятга жиддий эътибор беришини талаб қилади. Барча турдаги маҳсулотлар, шужумладан, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари бозоридаги рақобат кучайиб, глобаллашув жараѐни чуқурлашиб бораѐтган бир шароитда ишлаб чиқаришга доимий равишда фан ва

22-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 268 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта махсус таълим вазирлигининг 2010 йил 17 апрелдаги ― Олий таълим, фан ва ишлаб чиқариш ўртасида ўзаро инновацион хамкорлик механизмини янада такомиллаштириш тўғрисида‖ ги 3/2-сонли қарорига мувофиқ, фан ва ишлаб чиқаришнинг инновацион корпоратив (ўзаро манфаатли) хамкорлигининг самарали механизмини йўлга қўйиш, юқори малакали кадрлар тайѐрлашда амалга

13-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 287 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9