Маълумки хозирги кунда турли хил табиий терпеноидлар ўзининг ноёб кимёвий ва структуравий хусусиятлари билан ҳамда биологик фаоллиги ва экология жиҳатдан зарарсизлиги туфайли кўп олимларнинг эътиборини жалб қилмоқда. Сўнгги йилларгача пахтачилик ва ғаллачилик селекциясида ионизирловчи нурланиш ва кимёвий мутагенлар қўлланиб келинаётган эди, лекин табиий терпеноидларнинг мутагенлик фаоллиги ва

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 11 085 marta 8 Batafsil ko'rish

Ҳозирги пайтда Ўзбекистонда буғдой селекциясида асосий эътибор интенсив технология учун ярокли бўлган буғдой навлари яратишга қаратилмокда. Яратилган навлар - маҳсулдор, ётиб қолишга ўта чидамли ва ўғитга талабчан бўлиши керак. Аммо ҳозир биз ҳосилдорликни 100 ц/ra ва ундан ҳам юқорига кўтариш учун эмас балки ҳар бир минтақа учун алоҳида хусусиятга ва ташқи муҳит шароитига

25-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 488 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда жаxон иқтисодий инқирозининг салбий оқибатларини бартараф этиш бўйича 2009 –йилда қабул қилинган дастур муваффақиятли амалга оширилмоқда. Бу дастурни Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов ўзининг “Жаxон молиявий – иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари” асарида аниқ белгилаб берди. Бу дастурда модернизациялаш, техник янгиланиш,

15-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 670 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигида қилинадиган мелиоратив тадбирлар мелиорациянинг асосий қисми ҳисобланади. Бу комплекс тадбирларга афотехник, тупроқ мелиорациясн, ўрмончилик, сув хўжалиги ва гидротехник тадбирлар кириб, булар иштирокида табиатни керакли томонга, яъни нокулай шароитларда, қишлоқ хўжалигида тўғри оқилона фойдаланиш билан бирга тупроқ унумдорлигини ошириб, қишлоқ хўжалиги учун керакли бўлган

15-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 798 marta 0 Batafsil ko'rish

Мазкур тўплам Президентимизнинг мамлакатимизни 2013 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги “2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади” номли

12-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 3 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон мустақиллигининг дастлабки кунлариданоқ мамлакатимизда кичик бизнесни, иқтисодиѐтнинг муҳим соҳаси сифатида ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш, хусусий тадбиркорлик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва кафолатлашнинг кучли тизимини яратишга катта эътибор қаратилмоқда. Бу ижтимоий йўналтирилган замонавий бозор иқтисодиѐтида кичик бизнеснинг ўрни билан тавсифланади. Энг аввало, кичик бизнес бозор

30-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 582 marta 0 Batafsil ko'rish