» » ҳисобланади » Страница 8

Дунё ҳамжамиятида қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун ўсимликларнинг зарарли организмларга чидамли навларини яратиш уйғунлашган ҳимоя қилиш тизимининг (УҲҚТ) асоси бўлиб хизмат қилади. Агробиоценозда УҲҚТ ни жорий қилиш мобайнида зараркунандаларга чидамли навларнинг аҳамияти ортиб, унга талаб ошади. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқаришни жадал суръатларда ошириш ўсимликларнинг

05-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 214 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик экинларидан сифатли мўл ҳосил олишнинг муҳим омилларидан бири экин майдонларини зараркунанда, касаллик ва бегона ўтлардан ҳимоя қилиш ҳисобланади. Кўп йиллик деҳқончилик тажрибасидан маълумки, зараркунанда ҳашарот ва каналар, касалликлар ва бегона ўтлар таъсирида ҳар йили ҳосилнинг 25-30 фоизи йўқотилади. Маданий экин майдонларида юзлаб зарарли организмлар ҳаёт кечирсада, уларнинг

04-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 441 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакат тараққиѐтининг муҳим кўрсаткичларидан бири аҳоли бандлигининг таъминланганлик даражаси ҳисобланади. Одамларнинг муносиб ишга эга бўлиши жамиятда ижтимоий барқарорликни таъминлаб, аҳолининг истеъмол қувватини оширади, фуқароларнинг ижтимоий фаоллигини юксалтириб, уларнинг бунѐдкорлик ишларида иштирокига кенг йўл очади.

30-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 334 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўсимликлар ҳосилдорлигини оширишга жуда кўп омиллар таъсир кўрсатади. Айниқса экинларнинг ўсиши ва ривожланиши, унинг ҳосилдорлигига таъсир этувчи муҳим физиологик жараѐн бўлиб ҳисобланади. Ўсимлик ҳаѐти давомида унинг хўжалик жиҳатдан фойдали ва ҳосил беришга йўналтирилган қисмларини шакллантиришга айнан ўз вақтида ўсиши ва жадал ривожланиши туфайли юқори ва сифатли ҳосил етиштирилиши мумкин. Бу

30-03-2018 Kategoriya:  Agronomiya / Mexanizatsiya / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 296 marta 0 Batafsil ko'rish

Юксак маънавиятли бўлажак ўқитувчилар шахсини диагностик фаолиятга тайѐрлашнинг назарий методологик, илмий-амалий жиҳатдан аҳамиятга эга бўлган бугунги куннинг ўта долзарб муаммоли масалаларидан ҳисобланади.

29-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 272 marta 0 Batafsil ko'rish

Кадрлар тайѐрлаш миллий дастурида малакали ҳар томонлама етук, баркамол шахсни тайѐрлашга оид қўйилган вазифалардан келиб чиқиб, мазкур талабларни назарий ва амалий жиҳатдан амалга оширишда инновацион таълим технологияларидан фойдаланиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Бу борада Президентимиз И.А Каримовнинг ―Аслида таълим-тарбия соҳасидаги ислоҳотларнинг чегараси йўқ. Токи

29-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika / Jismoniy tarbiya Ko'rildi: 297 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда иқтисодий соҳада ислоҳатларни чуқурлаштириш ва эркинлаштириш борасида мароиқтисодий ва молиявий барқарорликка эришиш асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Бу эса, иқтисодиѐт тармоқларини иқтисодий ва молиявий фаолияитини ҳар томонлама чуқур таҳлил қилиш асосида ички хўжалик имкониятларидан унумлироқ фойдаланишни, илғор тажрибаларни жорий этиш ҳамда сифат кўрсаткичларни муттасил

29-03-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Moliya va kredit Ko'rildi: 542 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлиигининг 15 йиллигига бағишланган тантанали тадбирида таъкидлаб «Ёшларимизнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоялаш, уларнинг замонавий билим ва касбга эга бўлишини, бугунги ўта мураккаб ва таҳликали замонда мавжуд бўлган ҳар қандай хатарга, зарарли таъсир ва оқимларга нисбатан огоҳ, сезгир ва ҳушѐр бўлиб

27-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 346 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимиз тараққиѐтининг ҳозирги босқичида иқтисодий ўсишга эришиш ва аҳоли турмуш сифатини оширишнинг асосий йўналиши инновация фаолиятини ривожлантириш, инновацион технологиялар, маҳсулотлар ва хизматлар кўламини кенгайтириш ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов инқироздан кейинги давр учун узоқ муддатга мўлжалланган дастур ишлаб чиқиш лозим ва у «...

13-03-2018 Kategoriya:  Iqtisodiy tahlil / Pedagogika Ko'rildi: 418 marta 0 Batafsil ko'rish

Узлуксиз таълим тизимининг асосий бўғинларидан бири бўлган академик лицей, касб– ҳунар коллежларида ўқитиладиган кимѐ ўқув фани умумий ўрта таълим мактабларидаги кимѐ ўқув фанининг узвий давоми ҳисобланади. Академик лицей, касб –ҳунар коллежларида ўқитиладиган кимѐ ўқув фани ўқувчиларнинг умумий ўрта таълим мактабларида ўзлаштирган кимѐдан билим, кўникма ва малакаларни умумлаштириш, хулоса ясаш

13-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 331 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9