Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари таннарҳини пасайтириш ва ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш учун янгидан-янги ишлаб чиқариш заҳираларини топиш ва улардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эгадир. Мазкур соҳадаги масалаларни жадаллаштириш биринчи даражали аҳамият касб этади, чунки меҳнат унумдорлиги ҳам унга боғлиқ ҳисобланади. Узумчиликда меҳнат унумдорлигининг ўсишига қуйидаги асосий омиллар таъсир кўрсатади:

22-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 529 marta 0 Batafsil ko'rish

Кейинги йилларда мамлакатимиз ғалачилигида навларнинг тўғри танланиши, мукаммаллашган уруғчилик тизимининг жорий этилиши, агротехник тадбирларнинг ўз вақтида, бенуқсон бажарилиши 2009 йилда республика бўйича ўртача ҳосилдорлик суғориладиган ерларда гектарига 50,0 центнерга етишига асосий омил бўлиб хизмат қилди [9].

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 469 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Кузги бугдойни сугориш техникаси элементларини ўрганиш жараёнида тажрибада олинган дон ҳосилдорлиги таҳлил қилиб чиқилди. Тажриба бўйича энг юқори дон ҳосилдорлиги типик бўз тупроқлар шароитида эгат узунлигини 90 м ва ҳар бир эгатга 0,30 л/сек сув берилган вариантда олинди.Бунда ҳосилдорлик 51 ц/га ни, ва назорат вариантда бу курсатгич 40,4 ц/га ни ташкил қилди.

10-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 463 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Кунжут ўсимлигидан юқори ҳосил олиш учун энг мақбул эгат узунлиги 100 м, сув оқими 0,6 л/сек, 3 марта сугорилганда сугориш меъёри 1100-1247 м3/га миқдорида суғорилганда ўртача ҳосилдорлик 13,5 ц/га ва мой миқдори 58,4 % ни ташкил этди.

04-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 395 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Юмшоқ буғдой навлари муҳим хўжалик белгиларига навларнинг биологик ҳусусиятларидан келиб чиққан ҳолда экиш муддатлари сезиларли даражада таъсир этиши кузатилди. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида юқори сифатли дон ҳосили берадиган янги буғдой навларини танлаш ва илгор замонавий технологиялардан самарали фойдаланиб фермер хўжаликларида жорий этиш ишларини давом этказишни

04-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 752 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Сув заҳираларини камайиб боришини ҳисобга олиб, гўза ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда қўшимча сув манбаларини-зовур сувларини димлаш ёки субирригация усулида сугориш оқар сувларни тежаш имкониятини яратади. Гектаридан 1050-1670 м3/га сув тежалиб, ҳосилдорлик 2,3 ц/га ошади.

04-05-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 617 marta 0 Batafsil ko'rish

Хозирги даврда республикамизда цитрус ўсимликларидан лимони ва апельсин етиштиришга хамда ушбу ўсимликни ўстириш ва кўпайтириш агротехникасига муҳим эътибор қаратмоқдалар. Кейинги 15 йил ичида мамлакатимизда цитрус ўсимликлшари майдони икки ҳиссага, мева етиштириш 10 баробардан ортиқ, ҳосилдорлик эса 300-350 центинерга оширилди. Маълумки, цитрус ўсимликларини кўпайтириш, сифатли кўчатлар

07-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 601 marta 0 Batafsil ko'rish

Илдиз кемирувчи зараркунандалар кейинги йилларда Республикамиз суғориладиган ғалла майдонларида кўплаб учраб ва унинг зичлиги ошиб, етиштирилаётган доннинг миқдорига сезиларли зиён етказаётганлиги кузатилмоқда. Буғдойга илдиз кемирувчи тунламлар - кузги тунлам – Agrotis segetum Schiff.; ундов тунлам – Agrotis exclamationis L.; ёввойи тунлам – Euxoa conspicua Hb. кабилар жиддий зарар етказади.

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 445 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғаллачиликда юқори хосилдорликка эришишда уни турли зараркунанда ва касалликлардан химоя қилиш кечиктириб бўлмайдиган тадбирлардан бири хисобланади. Зарарли хасва йилига бир марта авлод берса ҳам, зараркунанданинг серпуштлиги ҳамда имаго ва деярли барча ёшдаги личинкаларнинг ўсимликни турли ривожланиш босқичларида, айниқса, ғаллани сут пишиш босқичида кучли зарарлаши натижасида ҳосилдорлик

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 808 marta 0 Batafsil ko'rish

Мазкур мақолада такрорий экин сифатида экилган полиз маҳсулотларини етиштириш харажатлари ва маҳсулот таннархи даражасини таҳлил қилиб ўрганганилган. Таҳлил натижалари асосида такрорий экинлардан юқори ҳосил олиш, уларни етиштириш билан боғлиқ ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш ва маҳсулот таннархи даражасини пасайтириш борасида тегишли хулосалар шакллантирилган ҳамда таклифлар берилган.

12-02-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 410 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3